Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Imprezy – korzystanie z dróg w sposób szczególny


Organizacja imprez masowych, takich jak: zawody sportowe, rajdy, wyścigi, pochody, biegi itp., gdzie wykorzystywane są odcinki dróg publicznych, to wykorzystywanie dróg w sposób szczególny, wykraczający poza ich podstawowe przeznaczenie, określone m.in. w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”.

Wykorzystywanie dróg w sposób szczególny wymaga zezwolenia, które wydaje właściwy organ zarządzający ruchem na drogach. W przypadku dróg wojewódzkich organem tym jest marszałek województwa. W Województwie Podkarpackim zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego wydaje Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego, do którego należy złożyć odpowiednio przygotowany wniosek.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie uczestniczy w procesie wydawania decyzji w zakresie:

  • uzgodnienia obszaru wykorzystania pasa drogowego

  • uzgodnienia sposobu i terminu przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego

  • wydania (w razie potrzeby) zgody na udział w imprezie pojazdów samochodowych wyposażonych w opony z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

  • opiniowania (w razie potrzeby) projektu organizacji ruchu

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny reguluje Dział II, Rozdział 5, Oddział 5 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Przepisy te nie dotyczą konduktów pogrzebowych oraz procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych odrębnymi przepisami.