Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja publiczna


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jest udostępniana na wniosek.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni wnioskowaną informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje PZDW, nie umożliwiają udostępnienia informacji publicznej w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, PZDW, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do PZDW w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya-Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów;

  • złożyć osobiście w Sekretariacie PZDW;

  • przesłać na numer fax: 17 860 94 56;

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pzdw.pl;

  • przesłać za pomocą platformy ePUAP na adres: PZDWRzeszow/SkrytkaESP

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek PZDW ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas PZDW może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku PZDW, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji Dyrektora PZDW, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W przypadku bezczynności PZDW wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Załącznik:

  1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Dokumentacja


Nazwa pliku Data umieszczenia pliku

2019-11-25

Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-11-25 11:39:10

Data modyfikacji: 2023-12-20 14:11:14

Wersja: 13 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-11-25 11:39:11
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-11-25 12:01:21
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-11-25 12:02:45
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-11-25 12:05:52
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-11-25 12:18:33
Wersja
6
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-07-20 12:21:31
Wersja
7
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2020-10-08 13:49:11
Wersja
8
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2020-10-08 13:50:25
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-12 11:41:51
Wersja
10
Zmodyfikował
admin admin
Data modyfikacji
2020-11-18 10:09:39
Wersja
11
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-12-20 14:11:16
Wersja
12
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-12-22 08:37:48