Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Radca prawny


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-02-17 15:30:10


Radca prawny


 

PODKARPACKI  ZARZĄD  DRÓG WOJEWÓDZKICH
35-105 RZESZÓW,  ul. B. Żeleńskiego 19 a
tel. 17-860-94-55
fax. 17-869-94-56

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 9/2022

 

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Radca prawny

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY:  1

WYMIAR ETATU:  pełny

   1. WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie: wyższe prawnicze
 2. Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej min. 5 lat.
 3. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzonego wpisem na Listę Radców Prawnych.
 4. Znajomość obsługi komputera – MS Office.
 5. Prawo jazdy kat. „B”.

  2. WYMAGANIA  DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 2. Doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie spraw dotyczących realizacji inwestycji drogowych.
 3. Znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności PZDW, w szczególności:
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

    3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Reprezentowanie PZDW, z upoważnienia Dyrektora, przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Krajową Izbą Odwoławczą i innymi organami państwowymi i samorządowymi.
 2. Wydawanie opinii prawnych, udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 3. Przygotowywanie wniosków, wystąpień i pism procesowych do sądów i organów administracji, celem wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego.
 4. Opiniowanie projektów i wzorów decyzji administracyjnych przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne.
 5. Opiniowanie treści udzielanych i uzyskiwanych pełnomocnictw i upoważnień.
 6. Opiniowanie pod względem redakcyjnym i prawnym porozumień, projektów umów, regulaminów  i zarządzeń organizacyjnych Dyrektora.
 7. Opiniowanie roszczeń wykonawców, podwykonawców, dostawców i usługodawców.
 8. Obsługa windykacji należności na drodze sądowej.
 9. Monitoring przepisów prawa i informowanie komórek PZDW o ich zmianach.

   4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca w siedzibie  PZDW Rzeszów,
 4. pakiet socjalny.

   5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej  (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

   6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem samorządowym może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2019.1282), tj,:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2019.1282.) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019.1282) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2020.1320 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia  28.02.2022 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  017 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.bip.pzdw.pl,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym,  w celu zatrudnienia kandydata na  podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych  gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 -  Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających  poza  dane osobowe wymagane przepisami prawa.