Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - etap II
Opublikowano: 2022-12-20

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - etap II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z.o.o w Mielcu (Lider)

- Remost Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu: ZDI Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 53 587 511,05 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 42 687 964,05 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 14.12.2020 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 31.10.2022 r.

Okres realizacji: 2020-2022

Ogólna charakterystyka projektu

Długość wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 7,62 km

Lokalizacja projektu: powiat mielecki, gmina m. Mielec, gmina Mielec, gmina Czermin, gmina Wadowice Górne.

Przedmiotem projektu była budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec (km lokalny 0+000) do m. Rzędzianowice (km lokalny 7+622,31) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych obejmująca następujące zadania:

1. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - etap I od m. Trzciana (km lokalny 2+605,83) do m. Rzędzianowice (km lokalny 7+622,31)

2. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - etap II od m. Piątkowiec (km lokalny 0+000) do m. Trzciana (km lokalny 2+605,83)

Powyższe 2 zadania realizowane były przez jednego wykonawcę robót budowlanych oraz nadzorowane przez jednego Inżyniera Kontraktu.

Zakres rzeczowy projektu

− budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej długości 7, 62 km (klasa G, nośność: 115 kN/oś)

− budowa 6 skrzyżowań (2 ronda, 3 skrzyżowania skanalizowane, 1 skrzyżowanie zwykłe)

− rozbudowa innych dróg publicznych w niezbędnym zakresie

− budowa odcinków drogi gminnej w celu przywrócenia jej ciągłości

− budowa/przebudowa chodników, ścieżki rowerowej oraz przejazdów i przejść dla pieszych i rowerzystów

− budowa dodatkowej jezdni

− budowa/przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych

− budowa wjazdów/wyjazdów do pasa drogowego w celach utrzymaniowych

− odtworzenie zjazdów/przejazdów

− budowa zatok autobusowych z miejscami pod wiaty przystankowe

− budowa przejść ekologicznych, ogrodzeń ochronno-naprowadzających i ekranów akustycznych

− budowa oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowań typu rondo

− przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu (siecią: teletechniczną, gazociągową, elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną i wodociągiem)

− przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV

− budowa i przebudowa odwodnienia

− umocnienie wylotów elementów odwodnienia, wlotów i wylotów przepustów

− rozbiórka istniejących elementów kolidujących z inwestycją

− likwidacja rowów otwartych, które utracą swoją funkcję

− wycinka drzew i krzewów, gospodarka istniejącą zielenią, nasadzenia rekompensacyjne drzew

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu:  3,5 m

- dopuszczalne obciążenie:  115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Podstawowym celem projektu była poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego oraz podniesienie poziomu skomunikowania układu transportowego regionu poprzez budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-04-13 09:27:50

Data modyfikacji: 2024-04-29 13:52:41

Wersja: 7

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-04-13 09:27:51
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-04-13 09:53:53
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-01-24 14:47:02
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-06-21 15:16:06
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2023-09-01 10:00:04
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2023-09-01 10:18:55
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego