Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – DW894 Polańczyk - Wołkowyja
Opublikowano: 2023-09-28

Tytuł projektu: Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – DW894 Polańczyk - Wołkowyja

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Całkowita wartość projektu: 50 442 826,44 PLN
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 30 000 000 PLN
Wykonawca: Budimex S.A.
Inżynier kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.
Realizacja: 2023-2026

Ogólna charakterystyka projektu

Inwestycja w realizowana jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach zadania zostanie opracowania dokumentacja projektowa (projekt budowlany, techniczny i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji ZRID. Następnie inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 894 na odc. Polańczyk – Wołkowyja. Na odcinku od km 11+070 do km 15+000 parametry techniczne drogi dostosowane zostaną do obowiązujących wymogów (przekrój drogi, geometria trasy, nośność konstrukcji nawierzchni oraz obiektów inżynierskich). Rozbudowana zostanie również infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane będą wszelkie niezbędne roboty towarzyszące.

Zakres rzeczowy projektu

Inwestycja swym zakresem obejmować będzie:
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- rozbiórkę istniejących i budowę nowych / remont istniejących / całkowitą rozbiórkę istniejących obiektów inżynierskich,
- budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogi,
- rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi,
- budowę / przebudowę zjazdów,
- budowę dróg dla pieszych, dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów,
- budowę dodatkowych jezdni,
- budowę zatok przystankowych,
- budowę zatoki postojowej,
- budowę / przebudowę infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych
w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania odcinka drogi wojewódzkiej w tym m.in. przebudowę / budowę sieci uzbrojenia terenu oraz oświetlenie drogi,
- budowę kanału technologicznego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w dostosowaniu do skorygowanej geometrii drogi - zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym, w tym konieczne roboty    na rowach / ciekach oraz niezbędne niwelacje terenu,
- ewentualną budową urządzeń ochrony środowiska wynikające z wydanej decyzji środowiskowej.
- pełnienie nadzorów specjalistycznych (w tym m.in. nadzór przyrodniczy, archeologiczny i saperski).

Cele projektu

Efektem realizacji zadania jest poprawia dostępności cenionego obszaru turystycznego, która będzie wspomagać aktywizację gospodarczą regionu. Realizacja inwestycji wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfort podróżowania.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2024-04-23 15:27:49

Data modyfikacji: 2024-04-23 15:42:09

Wersja: 7

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-23 15:27:49
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-23 15:28:11
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-23 15:31:33
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-23 15:32:57
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-23 15:34:51
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-23 15:39:02
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego