Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 9

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-11-12 14:27:17


Opublikowano: 2017-11-29

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28

Informacje ogólne

Wykonawca: konsorcjum - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Lider)
                                            WOLMOST Sp. z o.o.(Partner)

Całkowita wartość Projektu: 24 512 296,65 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 20 600 549,52 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 18 lipca 2017 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Nowy jednojezdniowy (dwa pasy ruchu po 3,5 m każdy z lokalnymi poszerzeniami na łukach poziomych) odcinek drogi wojewódzkiej o długości około 1,4 km będzie krzyżował się z:

- linią kolejową nr 108 Stróże - Krościenko

- ulicą Śniegową (droga gminna nr G117084R)

- dopływem do Płowieckiego Potoku

- drogami polnymi, żwirowymi

Zakres rzeczowy projektu

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej po nowym śladzie od km 0+000 do km ok. 1+397 (podstawowe parametry budowanej drogi: długość 1,40 km, klasa drogi: G, nośność: 115 kN/oś)

- przebudowa istniejącego ronda im. Zdzisława Beksińskiego w zakresie budowy nowego wlotu –włączenia budowanego odcinka DW 886 do drogi krajowej nr 28

- budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 108

- budowa dróg dojazdowych

- budowa mostu nad dopływem do Płowieckiego Potoku wraz z zabezpieczeniem koryta potoku

- budowa ścieżki rowerowej o szerokości 3 m z dopuszczeniem ruchu pieszych, stanowiącą dojście/dojazd do planowanej ulicy Śródmiejskiej i istniejącej ul. Śniegowej

- budowa zjazdów

- budowa przepustów

- budowa urządzeń ochrony środowiska (w tym przejść dla zwierząt)

- przebudowa infrastruktury technicznej

- budowa oświetlenia ulicznego

- budowa odwodnienia drogi 

- budowa urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu

- wyburzenie budynków kolidujących z budowaną drogą

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak kształtowanie i zabezpieczenia cieków, wycinka i nasadzenia zieleni

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa spójności komunikacyjnej regionu.

Realizacja przedsięwzięcia ma również na celu skomunikowanie istniejącej drogi krajowej nr 28 (w miejscu ronda im. Zdzisława Beksińskiego) z powstającą obwodnicą Sanoka. Budowa Łącznika umożliwi również połączenie komunikacyjne miejscowości Płowce i Stróże Małe z centrum miasta Sanok.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego