Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 7

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-01-20 13:08:53


Opublikowano: 2017-12-11

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: PROKOM Construction Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 7 833 172,53 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 6 353 438,60 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 03.04.2017 r.

Planowana data zakończenia robót budowlanych:  30.11.2020 r.

Okres realizacji: 2017-2020

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 1,24 km

Lokalizacja projektu: powiat ropczycko-sędziszowski, gmina Sędziszów Małopolski.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 987 jest kontynuacją budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 realizowanej w ramach umowy zawartej z PKP PLK S.A. Zakres inwestycji obejmuje budowę trasy po nowym śladzie o długości 0,8 km (klasa drogi G, nośność 115kN/oś, szerokość jezdni 7m wraz z poboczami bitumicznymi szer. 0,5m i z kruszywa szer. 0,75m) oraz budowę odcinka po śladzie istniejącej drogi gminnej (ul. Księżomost w m. Sędziszów Młp.) o długości ok. 0,44 km wraz z budową skrzyżowania zwykłego z ul. Księżomost oraz ronda jednopasowego (skrzyżowanie z DK94) [klasa drogi G, nośność 115kN/oś].

Zakres rzeczowy projektu

- budowa odcinka DW 987 po nowym śladzie o długości 0,8 km

- budowa odcinka DW 987 po śladzie istniejącej drogi gminnej o długości ok. 0,44 km wraz z budową skrzyżowania zwykłego z ul. Księżomost oraz ronda jednopasowego

- budowa urządzeń dla ruchu pieszego

- budowa/przebudowa odwodnienia drogi

- budowa/przebudowa przepustów

- budowa zjazdów indywidualnych i publicznych

- budowę chodnika

- budowa urządzeń ochrony środowiska

- budowa/przebudowa oświetlenia

- przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci technicznych

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Projekt ma na celu poprawę skomunikowania całego regionu północno – wschodniej oraz środkowej części województwa podkarpackiego z autostradą A4 oraz drogą krajową Nr 94. Wskutek budowy nowego odcinka DW 987 zwiększy się przepustowość transportowa tego regionu, poprawi płynność komunikacji oraz dostępność przedsiębiorców do istniejących stref ekonomicznych. Realizacja inwestycji będzie miała również duże znaczenie lokalne dla Miasta i Gminy Sędziszów Młp. – doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa ruchu i komfortu życia mieszkańców narażonych do tej pory na wzmożony ruch samochodowy po drodze o nie najlepszym stanie nawierzchni oraz uciążliwości środowiskowe (spaliny, hałas).

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego