Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 7

Zmodyfikował: Marcin Gorniewski

Data modyfikacji: 2021-03-03 10:14:51


Opublikowano: 2020-10-23

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

 

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 9 547 929,77 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 7 962 332,30 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 02.03.2017 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 23.10.2020 r.

Okres realizacji: 2017-2020

 

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 4,05 km

Lokalizacja projektu: powiat niżański, gmina Jeżowe.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa/przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 861 od km 16+251,00 do km 20+350,00  Ponadto w ramach projektu przewidziano rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 861 z drogą krajową nr 19.

Zakres rzeczowy projektu

- rozbudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w formie ronda łączącego 2 odcinki DW 861 wraz z odcinkami nawiązania

- przebudowa/rozbudowa drogi klasy Z o parametrach pozwalających do przenoszenia obciążeń od pojazdów o nacisku 100 kN/oś, z uwzględnieniem 20% udziału pojazdów o obciążeniu osi 115 kN, o łącznej długości ok. 4,1 km

- przebudowa sześciu jednopoziomowych skrzyżowań z drogami gminnymi

- budowa/przebudowa chodników

- przebudowa/rozbudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- przebudowa/rozbudowa przepustów pod drogą

- przebudowa/rozbudowa elementów odwodnienia drogi

- budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowania z DK 19

- budowa/przebudowa zatok autobusowych

- przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu

- zastosowanie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, m.in.: obniżenia krawężników na przecięciu ciągów pieszych z drogami i zjazdami, ułatwiające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich

- inne prace o charakterze pomocniczym i towarzyszącym

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: Z/G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu:  3,5/4,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 100/115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3/KR4

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym poprzez modernizację istniejącej infrastruktury drogi wojewódzkiej nr 861 w miejscowości Jeżowe: od skrzyżowania z DK 19 do planowanego węzła „Podgórze” na S19. Do celów szczegółowych projektu należy m.in.: aktywizacja gospodarcza regionu poprzez uzyskanie dobrego połączenia drogi krajowej z budowaną drogą ekspresową S19, skrócenie czasu przejazdu pojazdów, jak również poprawa bezpieczeństwa ruchu na rozbudowywanym odcinku.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego