Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 63

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-10-13 09:15:13


Opublikowano: 2021-01-25

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w km 3+642 - 10+257

Projekt współfinansowany przez z funduszy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020

Umowa o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0001/17-00 z dnia 08.10.2018

Zapraszamy do obejrzenia film promującego inwestycje realizowane z programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina, w tym także rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 885:

Virtual Tour on the Polish side of the border - YouTube

Informacje ogólne

Lider: PZDW w Rzeszowie

Partner: Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 7 500 000,00 Euro

Wartość dofinansowania z EFRR: 6 750 000,00 EURO

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 20.08.2019 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 25.01.2021 r.

Okres realizacji: 2019-2021

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 6,6 km

Lokalizacja projektu: powiat przemyski, gmina Przemyśl.

Przedmiotem projektu była "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa” z podziałem na dwa etapy:

1. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Granica Państwa od km 3+642,00 do km 10+257,44 (km lokalny od km 0+000,00 do km 6+615,44) wraz z przebudową dróg powiatowych i gminnych oraz rozbiórką, przebudową lub budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych,

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica państwa na odcinku od km 10+208 do km 10+264,28 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

 

Zakres rzeczowy projektu

Zakres zadania po stronie polskiej:

- poprawa parametrów technicznych drogi - spełniających wymagania klasy Z / G

- wyburzenie i zbudowanie dwóch mostów, dostosowując je do obciążenia klasa A

- burzenie i budowa przepustów

- budowa / przebudowa skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi, odcinki dróg / ulic

- budowa dodatkowej jezdni - serwisowej

- budowa chodników, ścieżek rowerowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego

- budowę odcinka pięciopasmowego o długości 0,5 km dla przejścia granicznego

- przedłużenie 155 m drogi lokalnej - budowa pętli autobusowej

Cele projektu

Projekt odpowiada na jedno z podstawowych wyzwań w obszarze oddziaływania programu, jakim jest słabo rozwinięta infrastruktura drogowa oraz niewystarczająca ilość i niska jakość transgranicznych połączeń transportowych. Stan infrastruktury technicznej utrudnia kontakty i przewozy transgraniczne, w wyniku czego zmniejsza atrakcyjność regionu dla inwestorów i utrudnia procesy rozwojowe.

Głównym celem projektu było wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez zwiększenie dostępności transportowej regionu i poprawę infrastruktury drogowej. Osiągnięcie wskazanego upatruje się w poprawie parametrów technicznych i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w połączeniu z budowanym przejściem granicznym Malhowice-Niżankowice.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego