Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 4

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-11-13 11:27:32


Opublikowano: 2017-12-11

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R

Informacje ogólne

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 7 474 633,68 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 6 353 438,60 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 3 kwietnia 2017 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 987 jest kontynuacją budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 realizowanej w ramach umowy zawartej z PKP PLK S.A. Zakres inwestycji obejmuje budowę trasy po nowym śladzie o długości 0,8 km [klasa drogi G, nośność 115kN/oś, szerokość jezdni 7m wraz z poboczami bitumicznymi szer. 0,5m i z kruszywa szer. 0,75m] oraz budowę odcinka po śladzie istniejącej drogi gminnej (ul. Księżomost w m. Sędziszów Młp.) o długości ok. 0,44 km wraz z budową skrzyżowania zwykłego z ul. Księżomost oraz ronda jednopasowego (skrzyżowanie z DK94) [klasa drogi G, nośność 115kN/oś].

Zakres rzeczowy projektu

- budowa odcinka DW 987 po nowym śladzie o długości 0,8 km

- budowa odcinka DW 987 po śladzie istniejącej drogi gminnej o długości ok. 0,44 km wraz

z budową skrzyżowania zwykłego z ul. Księżomost oraz ronda jednopasowego,

- budowa urządzeń dla ruchu pieszego

- budowa/przebudowa odwodnienia drogi

- budowa/przebudowa przepustów

- budowa zjazdów indywidualnych i publicznych

-budowę chodnika

- budowa urządzeń ochrony środowiska

- budowa/przebudowa oświetlenia

- przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci technicznych

-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu

Cele projektu

Realizacja niniejszego projektu jest niezbędna w celu poprawy skomunikowania całego regionu północno – wschodniej oraz środkowej części województwa podkarpackiego z autostradą A4 oraz drogą krajową Nr 94. W celu usprawnienia przejazdu drogą wojewódzką nr 987 i udostępnienia jej wszystkim kategoriom pojazdów niezbędna jest zmiana jej przebiegu w sposób zapewniający ominięcie wiaduktu kolejowego w km 133+341 linii kolejowej nr 91. Wskutek budowy nowego odcinka DW 987 zwiększy się przepustowość transportowa tego regionu, poprawi płynność komunikacji oraz dostępność przedsiębiorców do istniejących stref ekonomicznych. Realizacja inwestycji będzie miała również duże znaczenie lokalne dla Miasta i Gminy Sędziszów Młp. – doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa ruchu i komfortu życia mieszkańców narażonych do tej pory na wzmożony ruch samochodowy oraz uciążliwości środowiskowe (spaliny, hałas).

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego