Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 4

Zmodyfikował: Marcin Gorniewski

Data modyfikacji: 2020-09-29 09:30:13


Opublikowano: 2017-12-19

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska

Informacje ogólne

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.

Całkowita wartość Projektu: 38 729 055,86 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 28 820 400,40 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 19 kwietnia 2017 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Ponad 3,5 kilometrowa jednojezdniowa (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy) trasa klasy G zostanie poprowadzona nowym śladem po wschodniej stronie miasta, w sąsiedztwie kolejki wąskotorowej relacji Przeworsk – Dynów.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa jednojezdniowej drogi klasy G o łącznej długości 3,95 km (wraz z dowiązaniami do dalszego przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835)

- budowa 5 skrzyżowań drogowych łączących projektowaną drogę z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym 2 rond, 2 skrzyżowań skanalizowanych i 1 skrzyżowania zwykłego

- wykonanie prac na wlotach bocznych projektowanych skrzyżowań: istniejących drogach

wojewódzkich nr 884 i 835 (ul. Piłsudskiego), drogach powiatowych nr 2321R (ul. Sanowej)

i 2316R (ul. Łaziennej) oraz drodze gminnej nr 108003R (ul. Błonie)

- budowa elementów wyposażenia ww. dróg w zakresie niezbędnym do jej funkcjonowania:

układu odwodnienia, oświetlenia

- budowa elementów wyposażenia ww. dróg w zakresie niezbędnym z punktu widzenia

komunikacji zbiorowej, ruchu pieszego i rowerowego (odcinkowo chodniki i ciągi pieszo

rowerowe)

- budowa elementów wyposażenia ww. dróg w zakresie niezbędnym z punktu widzenia

oddziaływania na środowisko (ekranów akustycznych, ogrodzeń drogi, nasadzenia zieleni,

przejścia dla zwierząt)

- budowa dodatkowych jezdni lub zjazdów publicznych i indywidualnych celem zapewnienia dostępności komunikacyjnej

- budowa trzech obiektów mostowych na potokach Harta, Ostrówek i Dynówka

- budowa przepustów w miejscach przecięciach ciekami lub na połączeniu rowów drogowych

- budowa dwóch przejazdów kolejowych w poziomie szyn na przecięciu z linią kolei wąskotorowej

- budowa, przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z budowaną obwodnicą

- prace o charakterze przygotowawczym lub porządkowym (wyburzenie kolidujących budynków mieszkalnych i gospodarczych, usunięcie zieleni, rozbiórki elementów dróg, itp.)

Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu z pozostałą częścią kraju. W wyniku inwestycji nastąpi upłynnienie, zmniejszenie natężenia ruchu i związanych z nim uciążliwościami na istniejących ulicach Dynowa. Przyczyni się do zwiększenia przepustowości dróg, spowoduje zwiększenie atrakcyjności gospodarczej całego regionu, poprawi warunki życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego