Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 34

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-05-13 13:42:21


Opublikowano: 2018-09-10

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w km 3+642 - 10+257

Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w km 3+642 - 10+257 "Extension / rebuilding of the regional road No 885 Przemysl - Hermanowice - State Border in km 3+642 - 10+257" - LIP885 - LIP/0001

Umowa o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0001/17-00 z dnia 08.10.2018

Informacje ogólne

Lider: PZDW w Rzeszowie

Partner: Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa

Całkowita wartość Projektu: 7 500 000,00 Euro

Całkowita długość modernizowanej drogi: 6,6 km

Planowane zakończenie inwestycji: 2020 rok

Zakres rzeczowy projektu

W  kwietniu br. Wykonawca zrealizował następujący zakres prac w branży drogowej: odhumusowanie  w km 4+500 – 6+000 SP oraz 6+500 – 6+616 SP, poszerzenie jezdni w km 0+700 – 3+330 SP, 2+925 – 3+360 SL, 3+640 – 4+585 SP, 4+780 – 5+150 SP, 5+300 – 5+470 SP 5+670 – 5+900 SP oraz frezowanie istniejącej jezdni w km 0+240 – 0+430 SP i SL oraz 4+585 – 4+780 SL w celu korekty niwelety jezdni. Prowadzone były również prace w zakresie branży mostowej przy przepustach P1, P2, P3, P6 oraz przy obiekcie mostowym  przez p. Malinowski w m. Hermanowice. W ramach prac w miejscu nowoprojektowanego mostu w m. Hermanowice wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu, ściankę szczelną tymczasową przy obiekcie mostowym, wykop pod ławę fundamentową, pale fundamentowe CFA obiektu mostowego oraz warstwę chudego betonu ławy fundamentowej. Ponadto trwały prace branży sanitarnej przy kanalizacji deszczowej,  przy zabezpieczeniu gazociągu oraz przy przebudowie sieci teletechnicznej.

Prowadzeniu prac w miesiącu kwietniu sprzyjały panujące warunki atmosferyczne. Temperatura wahała się od -1 do 21  ̊C i jedynie przez 2 dni występowały opady atmosferyczne.

W maju Wykonawca planuje kontynuować rozpoczęte prace branży drogowej, mostowej, sanitarnej oraz teletechnicznej. Ponadto planuje rozpoczęcie prac przy moście przez p. Jawor w m. Nehrybka oraz przystąpić do interwencyjnych badań archeologicznych.

- poprawa parametrów technicznych drogi - spełniających wymagania klasy Z / G

- wyburzenie i zbudowanie dwóch mostów, dostosowując je do obciążenia klasa A

- burzenie i budowa przepustów

- budowa / przebudowa skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi, odcinki dróg / ulic

- budowa dodatkowej jezdni - serwisowej

- budowa chodników, ścieżek rowerowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego

- budowę odcinka pięciopasmowego o długości 0,5 km dla przejścia granicznego

- przedłużenie 155 m drogi lokalnej - budowa pętli autobusowej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego