Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 3

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-02-18 14:49:46


Opublikowano: 2021-02-18

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Budimex S.A.

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 53 400 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 45 323 050,15 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 23.12.2019 r.

Planowana data zakończenia robót budowlanych: 31.10.2022 r.

Okres realizacji: 2019-2022

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 6,13 km

Lokalizacja projektu: powiat leski, gmina Solina.

Przedmiotem projektu jest przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 895 na odcinku Solina – Myczków od km 10+086.70 do km 16+215.51

Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa/rozbudowa istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej o łącznej długości 6,13 km

- rozbudowa/przebudowa skrzyżowań z drogami podrzędnymi wraz z wymianą nawierzchni dróg podrzędnych w obrębie skrzyżowań

- rozbudowa obiektu mostowego na rzece San (most M1)

- budowa małego obiektu mostowego nad potokiem bez nazwy (most M2)

- budowa/przebudowa przepustów

- budowa i przebudowa chodników

- przebudowa zatok autobusowych, rozbudowa zatoki autobusowej (pętli) wraz z wyznaczeniem lokalizacji przystanków autobusowych

- przebudowa istniejącego parkingu

- przebudowa/budowa zjazdów

- wykonanie odwodnienia drogi

- wykonanie zabezpieczenia osuwisk w niezbędnym zakresie

- umocnienie brzegów i dna cieków wodnych w wymaganym zakresie

- umocnienie skarp

- przebudowa/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z przebudowywaną/ rozbudowywaną drogą wojewódzką

- przebudowa/budowa oświetlenia ulicznego

- budowa kanału technologicznego

- budowa urządzeń ochrony środowiska w zakresie wskazanym w decyzji środowiskowej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- budowa/przebudowa wyposażenia technicznego drogi

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: Z/G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowej części województwa podkarpackiego, w szczególności regionu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w ruchu drogowym. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli również na poprawę skomunikowania powiatu leskiego z pozostałą częścią województwa podkarpackiego, a tym samym podniesie poziom dostępności i spójności komunikacyjnej regionu.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego