Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 3

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-04-21 11:31:44


Opublikowano: 2018-06-11

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce -etap I

Informacje ogólne

Przedmiotem projektu jest przebudowa/rozbudowa odcinka DW 865 od km 25+000 w m. Lipina do km 31+000 w m. Oleszyce.

 

Wykonawca: konsorcjum  PBI Infrastruktura S.A. (Lider),

                                          PBI WMB Sp. z o.o (Partner), 

 

Wartość całkowita: 23 168 062,07 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 19 680 447,78 zł

 

Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa/rozbudowa jezdni drogi wojewódzkiej DW 865 na odcinku długości 6 km;

- dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do wymogów obowiązujących standardów dla drogi klasy G, dostosowanie drogi do przenoszenia obciążeń na poziomie 115 kN/oś,

- budowa/przebudowa poboczy;

- budowa/przebudowa skrzyżowań z drogami innych kategorii;

- budowa/przebudowa zatok autobusowych;

- budowa/przebudowa chodników;

-budowa/przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych;

- budowa/przebudowa systemu odwodnienia drogi;

- budowa/przebudowa przepustów;

- budowa/przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej;

- budowa ewentualnych urządzeń ochrony środowiska i przejść dla zwierząt, zgodnie z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

- inne prace o charakterze pomocniczym, towarzyszącym itp. (w szczególności prace porządkowe, roboty związane z wprowadzeniem organizacji ruchu, montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowaniem, stabilizacją pasa drogowego).

Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej oraz spójności komunikacyjnej województwa podkarpackiego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 865 przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

 

Cele szczegółowe projektu to:

- poprawa parametrów technicznych drogi wojewódzkiej Nr 865 oraz skrócenie czasu przejazdów w przewozach pasażerskich i towarowych;

- ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakość środowiska naturalnego (zmniejszenie liniowej emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza);

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja wypadków);

- zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów;

- poprawa wizerunku regionu oraz obsługi ruchu turystycznego i ponadlokalnego;

- aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu.

 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego