Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 2

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-10-12 12:09:09


Opublikowano: 2021-06-17

Tytuł projektu: Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- PBI Infrastruktura S.A. (Lider)

- PBI WMB Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu:

Całkowita wartość Projektu: 38 556 570,03 zł

Planowana wartość dofinansowania z EFRR: 32 758 733,05 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 30.04.2021 r.

Planowana data zakończenia robót budowlanych: 30.09.2022 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Inwestycja polega na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 od ronda w ciągu drogi krajowej numer 94 w miejscowości Gwizdaj do projektowanego ronda w ciągu istniejącej DW 835 w km 150+700 w m. Przeworsk, a także na rozbudowie/przebudowie istniejącego odcinka DW 835 od km 150+600,00 w miejscowości Przeworsk (w rejonie skrzyżowania z nowoprojektowanym odcinkiem przedmiotowej drogi) do km 154+600,00 w m. Urzejowice.

Zakres rzeczowy projektu

Budowa nowego odcinka DW835 - długość ok 2 118 m wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Początek nowego odcinka DW 835 znajduje się w ronda w ciągu drogi krajowej numer 94 w miejscowości Gwizdaj. Natomiast koniec nowoprojektowanej drogi stanowi wlot ronda projektowanego w ciągu istniejącej DW835 w km 150+700 w miejscowości Przeworsk.

Parametry:

 • nośność: 115 kN/oś,

 • kategoria ruchu: KR3,

 • klasa drogi :G;

 • przekrój drogi: jednojezdniowa dwukierunkowa, przekrój szlakowy, uliczny, półuliczny

 • szerokość jezdni: 7,0m (2x3,5m),

Zakres robót (m.in.):

 • wykonanie ratowniczych badań archeologicznych na terenie stanowiska archeologicznego nr 1 Studzian AZP103-81/51, poprzedzających realizacje inwestycji,

 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

 • wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych w zakresie rozbiórek istniejącej nawierzchni jezdni, podbudów, chodników, itp. kolidujących z inwestycją,

 • rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych oraz budynku gospodarczego kolidujących z projektowaną inwestycją,

 • wykonanie niezbędnych robót ziemnych,

 • wzmocnienie powierzchniowe słabonośnego podłoża gruntowego,

 • wzmocnienie wgłębne słabonośnego podłoża gruntowego,

 • wykonanie zbrojenia nasypu drogowego,

 • budowa odcinkowego oświetlenia ulicznego,

 • budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej,

 • budowa obiektów inżynierskich – mostu MD-1 i przepustów (klasa obciążenia A, nośność 50 ton),

 • dostosowanie projektowanego obiektu inżynierskiego (MD-1) do pełnienia funkcji dla średnich zwierząt;

 • wykonanie konstrukcji nawierzchni,

 • zastosowanie tzw. cichej nawierzchni redukującej hałas,

 • budowa/przebudowa chodników dla pieszych,

 • budowa/rozbudowa/przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi (krajową, wojewódzką, i powiatową) – 3 szt.

 • budowa/przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;

 • budowa/przebudowa rowów przydrożnych i systemu odwodnienia powierzchniowego,

 • wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Rozbudowa istniejącego odcinka drogi DW 835 - długość ok 4 000 m wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Początek odcinka DW835 objęty rozbudową znajduje się w km 150+600.00 w miejscowości Przeworsk, w rejonie skrzyżowania z nowoprojektowanym odcinkiem przedmiotowej drogi. Koniec opracowania znajduje się w miejscowości Urzejowice w km 154+600.00 w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 110839R Urzejowice – Zarudzie.

Parametry:

 • nośność: 115 kN/oś,

 • kategoria ruchu: KR3,

 • klasa drogi G;

 • przekrój drogi: jednojezdniowa dwukierunkowa, przekrój szlakowy, uliczny, półuliczny

 • szerokość jezdni: 7,0m (2x3,5m),

Zakres robót (m.in.):

 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

 • niezbędne roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek istniejącej nawierzchni jezdni, podbudów, chodników, itp. kolidujących z inwestycją,

 • rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich – przepustów,

 • przebudowa i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą, kolidującej z inwestycją,

 • budowa odcinkowego oświetlenia ulicznego,

 • budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej,

 • wykonanie niezbędnych robót ziemnych,

 • wzmocnieniu powierzchniowe słabonośnego podłoża gruntowego,

 • wykonanie konstrukcji nawierzchni,

 • zastosowanie tzw. cichej nawierzchni redukującej hałas,

 • budowa/przebudowa chodników dla pieszych,

 • budowa/rozbudowa skrzyżowań z drogami publicznymi (powiatowymi i gminnymi) – 4 szt.

 • budowa zatok autobusowych,

 • budowa/przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;

 • budowa/przebudowa rowów przydrożnych i systemu odwodnienia powierzchniowego,

 • wykonanie wymaganych nasadzeń drzew,

 • wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruch

Cele projektu

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności komunikacyjnej i transportowej do dróg szybkiego ruchu w regionie oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 835.

Realizacja zadania usprawni połączenia między sąsiednimi powiatami – rzeszowskim i biłgorajskim, a co za tym idzie z sąsiednim województwem lubelskim, przyczyni się do ograniczenia natężenie ruchu w m. Przeworsk. Ponadto poprzez budowę chodnika wzrośnie bezpieczeństwo ruchu pieszych.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego