Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 19

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2023-10-13 13:54:07


Opublikowano: 2017-11-29

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy obwodnicą miasta Sanoka a rondem im. Z. Beksińskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: BUDIMEX S.A.

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 44 336 736,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020: 29 037 336,12 zł

Budżet województwa: 11 387 592,88 zł

Dotacja Gminy Sanok: 3 911 807,00 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 16.11.2021 r.

Data oddania do użytku: 6.10.2023 r.

Okres realizacji: 2017-2023

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 1,4 km

Lokalizacja projektu: powiat sanocki, gmina Sanok.

Wybudowany został nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 886 o długości ok. 1,4 km pomiędzy obwodnicą miasta w ciągu drogi krajowej nr 28 a rondem im. Z. Beksińskiego w Sanoku.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej po nowym śladzie od km 0+000 do km ok. 1+397 (podstawowe parametry budowanej drogi: długość 1,40 km, klasa drogi: G, nośność: 115 kN/oś)

- przebudowa istniejącego ronda im. Zdzisława Beksińskiego w zakresie budowy nowego wlotu - włączenia budowanego odcinka DW 886 do drogi krajowej nr 28

- budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 108

- budowa dróg dojazdowych

- budowa mostu nad dopływem do Płowieckiego Potoku wraz z zabezpieczeniem koryta potoku

- budowa ścieżki rowerowej o szerokości 3 m z dopuszczeniem ruchu pieszych, stanowiącą dojście/dojazd do planowanej ulicy Śródmiejskiej i istniejącej ul. Śniegowej

- budowa zjazdów

- budowa przepustów

- budowa urządzeń ochrony środowiska (w tym przejść dla zwierząt)

- przebudowa infrastruktury technicznej

- budowa oświetlenia ulicznego

- budowa odwodnienia drogi

- budowa urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu

- wyburzenie budynków kolidujących z budowaną drogą

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak kształtowanie i zabezpieczenia cieków, wycinka i nasadzenia zieleni

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa spójności komunikacyjnej regionu. Wskutek realizacji projektu zwiększy się potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu sanockiego. Wybudowana droga umożliwi również lepsze połączenie centrum miasta z obwodnicą odciążając wewnętrzny układ drogowy.
 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego