Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 17

Zmodyfikował: Marcin Gorniewski

Data modyfikacji: 2021-02-11 08:21:02


Opublikowano: 2019-05-06

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Lider)

- WOLMOST Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu: Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 23 973 978,30 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 19 777 630,46 PLN

Wartość dofinansowania z BP: 3 490 170,06 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 15.10.2015 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 06.05.2019 r.

Okres realizacji: 2015-2019

Ogólna charakterystyka projektu

Długość wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 2,1 km

Lokalizacja projektu: powiat przeworski, gmina m. Przeworsk, gmina Przeworsk.

W ramach projektu wybudowany został nowy odcinek drogi wojewódzkiej o długości 2,1 km stanowiący połączenie węzła autostrady A4 "Przeworsk" z drogą krajową 94 w miejscowości Gwizdaj. Na przecięciu z linią kolejową nr 91 wybudowano wiadukt drogowy.

Nowa jednojezdniowa droga klasy G została wyposażona w 3,5-metrowe pasy ruchu, pobocza i dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych tzw. serwisówki.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa po nowym śladzie jednojezdniowej drogi klasy G o szerokości użytkowej jezdni 7 m

- budowa wiaduktu drogowego klasy A nad linią kolejową Nr 91 Kraków-Rzeszów-Medyka

- budowa przepustów

- budowa zjazdów

- budowa skrzyżowań prostych z drogami przecinającymi (w tym ronda turbinowego w miejscu połączenia drogi wojewódzkiej nr 835 z drogą krajową nr 94) wraz z niezbędnymi odcinkami nawiązania

- budowa chodnika dla pieszych (w zakresie budowy ronda)

- budowa dróg dojazdowych (drogi serwisowe w pasie drogowym oraz pasy komunikacyjne w pasie drogowym) dla zapewnienia komunikacji lokalnej

- budowa systemu odwodnienia drogi

- budowa oświetlenia (na skrzyżowaniu z droga krajową nr 94)

- budowa, przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej

- wykonanie zbiorników retencyjno-rozsączających i innych urządzeń chroniących środowisko, m.in. ekranów akustycznych

- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu

- inne prace o charakterze pomocniczym i porządkującym

- wykonanie ekranów akustycznych

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie:  115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Cel główny projektu to poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym. Poprawiona została w szczególności dostępność komunikacyjna północno – wschodniej części województwa podkarpackiego z autostradą A4 (z węzłem „Przeworsk”).

 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego