Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 14

Zmodyfikował: Marcin Gorniewski

Data modyfikacji: 2023-09-06 08:36:50


Opublikowano: 2020-11-27

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

Inżynier Kontraktu: ZDI Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 40 845 548,56 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 31 885 741,82 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 19.04.2017 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 30.09.2020 r.

Okres realizacji: 2017-2020

Ogólna charakterystyka projektu

Długość wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 3,95 km

Lokalizacja projektu: powiat rzeszowski, gmina Dynów.

Zakres inwestycji obejmujmował budowę jednojezdniowej drogi klasy G jako obwodnicy miasta Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835, o łącznej długości 3,95 km (wraz z dowiązaniami do dalszego przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835).

Trasa nowej drogi została poprowadzona nowym śladem po wschodniej stronie miasta, w sąsiedztwie kolejki wąskotorowej relacji Przeworsk - Dynów.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa jednojezdniowej drogi klasy G o łącznej długości 3,95 km (wraz z dowiązaniami do dalszego przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835)

- budowa 5 skrzyżowań drogowych łączących projektowaną drogę z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym 2 rond, 2 skrzyżowań skanalizowanych i 1 skrzyżowania zwykłego

- wykonanie prac na wlotach bocznych projektowanych skrzyżowań: istniejących drogach wojewódzkich nr 884 i 835 (ul. Piłsudskiego), drogach powiatowych nr 2321R (ul. Sanowej) i 2316R (ul. Łaziennej) oraz drodze gminnej nr 108003R (ul. Błonie)

- budowa elementów wyposażenia ww. dróg w zakresie niezbędnym do jej funkcjonowania: układu odwodnienia, oświetlenia

- budowa elementów wyposażenia ww. dróg w zakresie niezbędnym z punktu widzenia komunikacji zbiorowej, ruchu pieszego i rowerowego (odcinkowo chodniki i ciągi pieszo rowerowe)

- budowa elementów wyposażenia ww. dróg w zakresie niezbędnym z punktu widzenia oddziaływania na środowisko (ekranów przeciwolśnieniowych, ogrodzeń drogi, nasadzenia zieleni, przejścia dla zwierząt)

- budowa dodatkowych jezdni lub zjazdów publicznych i indywidualnych celem zapewnienia dostępności komunikacyjnej

- budowa trzech obiektów mostowych na potokach Harta, Ostrówek i Dynówka

- budowa przepustów w miejscach przecięciach ciekami lub na połączeniu rowów drogowych

- budowa dwóch przejazdów kolejowych w poziomie szyn na przecięciu z linią kolei wąskotorowej

- budowa, przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z budowaną obwodnicą

- prace o charakterze przygotowawczym lub porządkowym (wyburzenie kolidujących budynków mieszkalnych i gospodarczych, usunięcie zieleni, rozbiórki elementów dróg, itp.)

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Głównym celem projektu była poprawa dostępności transportowej południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu z pozostałą częścią kraju. W wyniku inwestycji nastąpiło upłynnienie, zmniejszenie natężenia ruchu i związanych z nim uciążliwościami na istniejących ulicach Dynowa. Przyczyniło się to do zwiększenia przepustowości dróg, spowodowało zwiększenie atrakcyjności gospodarczej całego regionu, poprawiło warunki życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego