Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 14

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-01-04 08:44:09


Opublikowano: 2018-12-20

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: PROKOM Construction Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 22 525 768,13 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 18 603 664,37 PLN

Wartość dofinansowania z BP: 3 239 226,28 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 16.08.2016 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 31.10.2018 r.

Okres realizacji: 2016-2018

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowanego/przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 4,06 km

Lokalizacja projektu: powiat strzyżowski, gmina Czudec, gmina Strzyżów.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od końca m. Zaborów (km 7+650,00) do początku obwodnicy m. Strzyżów (km 11+708,03). Całkowita długość inwestycji to 4,05 km.

Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa/rozbudowa odcinka istniejącej drogi - osiągnięcie nośności 115 kN/oś (klasa Z / G)

- budowa/przebudowa obiektów inżynierskich (przepustów) dostosowanych do przejazdu pojazdów o ciężarze całkowitym do 50 ton

- przebudowa/rozbudowa jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi w formie skrzyżowań zwykłych

- budowa/przebudowa chodników

- przebudowa zatok autobusowych i zjazdów

- przebudowa/rozbudowa układu odwodnienia drogi

- budowa oświetlenia

- budowa/przebudowa lub zabezpieczenie wszystkich kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej występujących w obszarze inwestycji

- budowa wymaganych urządzeń ochrony środowiska

- zastosowanie usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, m.in.: obniżenia krawężników na przecięciu ciągów pieszych z drogami i zjazdami, ułatwiające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: Z/G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,25 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR5

Cele projektu

Cel główny projektu to poprawa dostępności transportowej południowo - wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Efektem realizacji projektu jest poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa podkarpackiego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego województwa. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu, zwiększyła się jego atrakcyjność inwestycyjna, jak również potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego