Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 10

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-01-04 08:51:46


Opublikowano: 2017-11-29

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Lider)

- WOLMOST Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 24 513 496,65 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 20 600 549,52 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 18.07.2017 r.

Planowana data zakończenia robót budowlanych:  20.07.2021 r.

Okres realizacji: 2017-2021

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 1,4 km

Lokalizacja projektu: powiat sanocki, gmina Sanok.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 886 o długości ok. 1,4 km pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka, a drogą krajową nr 28.

Przedmiotowy odcinek rozpoczyna się dowiązaniem do ronda im Zdzisława Beksińskiego w ciągu DK 28, a kończy na  styku DW 886 z wlotem ronda nr 2 obwodnicy Sanoka

Zakres rzeczowy projektu

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej po nowym śladzie od km 0+000 do km ok. 1+397 (podstawowe parametry budowanej drogi: długość 1,40 km, klasa drogi: G, nośność: 115 kN/oś)

- przebudowa istniejącego ronda im. Zdzisława Beksińskiego w zakresie budowy nowego wlotu - włączenia budowanego odcinka DW 886 do drogi krajowej nr 28

- budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 108

- budowa dróg dojazdowych

- budowa mostu nad dopływem do Płowieckiego Potoku wraz z zabezpieczeniem koryta potoku

- budowa ścieżki rowerowej o szerokości 3 m z dopuszczeniem ruchu pieszych, stanowiącą dojście/dojazd do planowanej ulicy Śródmiejskiej i istniejącej ul. Śniegowej

- budowa zjazdów

- budowa przepustów

- budowa urządzeń ochrony środowiska (w tym przejść dla zwierząt)

- przebudowa infrastruktury technicznej

- budowa oświetlenia ulicznego

- budowa odwodnienia drogi

- budowa urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu

- wyburzenie budynków kolidujących z budowaną drogą

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak kształtowanie i zabezpieczenia cieków, wycinka i nasadzenia zieleni

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa spójności komunikacyjnej regionu. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu sanockiego.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego