Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 1

Zmodyfikował: pzdw pzdw

Data modyfikacji: 2017-11-29 14:03:07


Opublikowano: 2017-11-29

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca (Konsorcjum): Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Lider)
                                             WOLMOST Sp. z o.o.(Partner)

Wartość kontraktu: 21 384 800,65

Data podpisania umowy: 18 lipca 2017 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 sierpnia 2018 r.

Zakres rzeczowy projektu

Nowy jednojezdniowy (dwa pasy ruchu po 3,5 m każdy z lokalnymi poszerzeniami na łukach poziomych) odcinek drogi wojewódzkiej o długości około 1,4 km będzie krzyżował się z:

─ linią kolejową nr 108 Stróże – Krościenko

─ ulicą Śniegową (droga gminna nr G117084R)

─ dopływem do Płowieckiego Potoku

─ drogami polnymi, żwirowymi.

 

Zakres robót obejmuje m. in.:

─ budowę włączenia do drogi krajowej nr 28 na rondzie im. Zdzisława Beksińskiego

─ budowę skrzyżowania trójwlotowego

─ budowę dróg dojazdowych

─ budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 108

─ budowę mostu nad dopływem do Płowieckiego Potoku wraz z zabezpieczeniem koryta potoku

─ budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3 m z dopuszczeniem ruchu pieszych, stanowiącą dojście/dojazd do planowanej ulicy Śródmiejskiej i istniejącej ul. Śniegowej

─ budowę zjazdów

─ budowę przepustów

─ budowę urządzeń ochrony środowiska (w tym przejść dla zwierząt)

─ przebudowę infrastruktury technicznej

─ budowę oświetlenia ulicznego

─ budowę odwodnienia drogi (rowy, kanalizacja deszczowa)

─ budowę urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu

─ wyburzenie budynków kolidujących z budowaną drogą

─ inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak kształtowanie
i zabezpieczenia cieków, wycinka i nasadzenia zieleni.

Cele projektu

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu skomunikowanie istniejącej drogi krajowej nr 28 (w miejscu ronda im. Zdzisława Beksińskiego) z powstającą obwodnicą Sanoka. Budowa Łącznika umożliwi również połączenie komunikacyjne miejscowości Płowce i Stróże Małe z centrum miasta Sanok.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego