Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 1

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-06-19 13:20:09


Opublikowano: 2017-12-19

Tytuł projektu: Budową obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec

Informacje ogólne

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 17 593 570,93 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 14 954 535,24 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 2 639 035,69 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 22 lutego 2016 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2018 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Jednojezdniowe dwukierunkowe drogi klasy G zostaną wyposażone w 3,5-metrowe pasy ruchui szerokie pobocza. Powstaną nowe skrzyżowania, w tym ronda, które w terenie zabudowanym będą zaopatrzone w chodniki i przejścia dla pieszych. Most nad rzeką Przerwa, przejścia dla zwierząt, przepusty i system odwodnienia to kolejne elementy kompleksowego wyposażenia obwodnic. Zainstalowane bariery energochłonne i oznakowanie zwiększą bezpieczeństwo podróżowania.

Przebieg obwodnicy Oleszyc (ok. 3,2 km)

początek (rondo): istniejące skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 865 (ul. Jarosławska) z drogą wojewódzką nr 867 (ul. Wiejska) i drogą gminną nr 105206R; dalej stroną północną w kierunku Lubaczowa przecinając kolejno rzekę Przerwa (most) oraz istniejącą drogę wojewódzką nr 865 (rondo) biegnącą w kierunku północnym w stronę Dachnowa i Cieszanowa

koniec (rondo): skrzyżowanie obwodnicy z drogą wojewódzką nr 867 (za osiedlem św. Jana)

Przebieg obwodnicy Cieszanowa (ok. 1,8 km)

początek (rondo): skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 865 z drogami powiatową i miejską
(przy pomniku Jana III Sobieskiego); dalej stroną wschodnią w kierunku drogi wojewódzkiej nr 865

koniec: płynne włączenie obwodnicy do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 (ul. Tadeusza Kościuszki - za stacją paliw Orlen)

Zakres rzeczowy projektu

obwodnica Oleszyc:

- budowa dwóch małych rond wraz z odcinkami dowiązania

- budowa mostu nad rzeką Przerwa

- przebudowa/rozbudowa istniejących odcinków DW (865, 867) na odcinku ok. 0,548 km - (0,063 km Cieszanów, 0,485 km Oleszyce)

- przebudowa skrzyżowania z DW 867

- budowa skrzyżowania z drogą gminną

- budowa chodników

- budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych oraz budowa dodatkowych odcinków jezdni do obsługi przyległych terenów w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami

- przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury towarzyszącej

- budowa odwodnienia drogi

- budowa przepustów

- budowa oświetlenia ulicznego

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- wyburzenie obiektów kolidujących z budowaną obwodnicą

obwodnica Cieszanowa:

- budowa jednego małego ronda z odcinkami dowiązania

- przebudowa 1 skrzyżowania z drogą powiatową i budowa 2 skrzyżowań (z DG i DW)

- budowa chodników

- budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury towarzyszącej 

- budowa odwodnienia drogi

- budowa przepustów

- budowa oświetlenia ulicznego

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- wyburzenie obiektów kolidujących budowana obwodnicą

Cele projektu

Przedsięwzięcie ma na celu :

- ograniczenie ruchu pojazdów w miejscowościach Oleszyce i Cieszanów

- skrócenie czasu przejazdu samochodów

- podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

- polepszenie warunków ruchu

- zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców i środowiska spowodowanych ruchem

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego