Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 1

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2024-01-08 12:40:38


Opublikowano: 2024-01-08

Tytuł projektu: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegajacą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego”

Zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Informacje ogólne

Beneficjent: Województwo Podkarpackie
Całkowita wartość zadania: 29 470 000,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 16 208 500,00 zł
Wkład Województwa Podkarpackiego: 13 261 500,00 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12.12.2023 r.
Lata realizacji: 2023-2025

Ogólna charakterystyka projektu

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowi uzupełnienie i kontynuację istniejących w rejonie ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz pieszych i rowerów. Zadanie przewidziane jest do realizacji w formule „buduj” na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. W ramach zadania zostanie zrealizowane 32 odcinki chodników (dróg dla pieszych) i ścieżek pieszo-rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) wzdłuż sieci dróg wojewódzkich na terenie gmin województwa podkarpackiego o łącznej długości ok. 11 km. W ramach robót zostanie wykonana konstrukcja nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienie w postaci kolektorów deszczowych lub poprzez ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych chodnika umożliwiających odprowadzanie wody opadowej i roztopowej do istniejących systemów rowów otwartych,  odcinkowe poszerzenie istniejącej jezdni, przebudowa infrastruktury towarzyszącej oraz na niektórych odcinkach budowa kanałów technologicznych. Odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego od głównych korytarzy komunikacyjnych, po których odbywa się ruch pojazdów silnikowych poprzez budowę odrębnych dróg dla pieszych lub pieszych i rowerów wpłynie na redukcję negatywnego oddziaływania transportu samochodowego na bezpieczeństwo pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych. W stanie istniejącym bezpieczeństwo pieszych poruszających się wzdłuż drogi jest ograniczone. Ponadto ogół wykonanych robót budowlanych związanych m.in. z budową nowej konstrukcji i nawierzchni chodników/dróg dla pieszych, ścieżek pieszo-rowerowych/dróg dla pieszych i rowerów, przebudowy infrastruktury towarzyszącej i dostosowanie parametrów nowobudowanych elementów do obowiązujących przepisów i norm poprawi stan układów komunikacyjnych w regionie, co przyczyni się do podniesienia komfortu uczestników ruchu drogowego. Interesariuszami przedmiotowego przedsięwzięcia będą przede wszystkim mieszkańcy obszarów bezpośredniego oddziaływania drogi wojewódzkiej oraz obszarów położnych wzdłuż odcinka drogi wojewódzkiej. Tym samym realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego