Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2023-03-16 16:35:08


Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a

tel. 17-860-94-55, fax. 17-860-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 15/2023

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle

MIEJSCE PRACY: Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle i teren województwa podkarpackiego

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo.
 2. Udokumentowany min. 5-letni staż pracy.
 3. Prawo jazdy kat. „B”.
 4. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel, MS Word.
 5. Znajomość przepisów ustaw o drogach publicznych, prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 6. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 7. Znajomość ustawy o samorządzie województwa.
 8. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo w specjalności drogowej.
 2. Studia podyplomowe na kierunku inżynieria ruchu drogowego.
 3. Uprawnienia do kierowania robotami o specjalności drogowej.
 4. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 5. Obsługa programów typu CAD, kosztorysowego.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Uczestnictwo w pracach poprzedzających przetarg i podpisanie umowy (przygotowywanie materiałów do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w Wydziale Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i innych niezbędnych dokumentów w zakresie robót remontowych, przebudów, robót utrzymaniowych, opiniowanie projektów).
 2. Sprawowanie nadzoru nad robotami z pkt. 1. nie wymagającymi pozwolenia na budowę.
 3. Przygotowanie dokumentów do robót nieprzewidzianych oraz przygotowanie dokumentów do odbiorów częściowych i końcowych robót z pkt. 1 i uczestnictwo w komisjach odbiorowych dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 4. Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 5. Przygotowanie dokumentów do odbiorów pogwarancyjnych robót z pkt. 1 i uczestnictwo w komisjach odbiorowych dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 6. Bieżąca kontrola ważności zgłoszeń zamiaru wykonywania robót, przeglądów gwarancyjnych oraz pozwoleń wodnoprawnych.
 7. Opiniowanie projektów Stałej Organizacji Ruchu, aktualizacja ważności zatwierdzeń Projektów Stałej i Czasowej Organizacji Ruchu.
 8. Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji, wydawanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym na terenie RDW Jasło.
 9. Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji w ramach Powiatowych Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 10. Prowadzenie spraw związanych z Zimowym Utrzymaniem Dróg i uczestnictwo w dyżurach akcji Zimowego Utrzymania Dróg.
 11. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika RDW.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 4000,00 zł. do 5300,00 zł + dodatek stażowy.
 4. praca w siedzibie RDW Jasło i na terenie województwa podkarpackiego,
 5. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej  (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.

6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530), tj.:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2022.1510 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr B4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 28.03.2023 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.pzdw.pl/bip
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.