Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji


Wersja: 1

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-02-18 14:24:09


Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW, ul. T. Boya-Żeleńskiego 19a

tel. 17-860-94-55, fax. 17-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 10/2022

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i teren województwa podkarpackiego

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie: wyższe, kierunek budownictwo w zakresie specjalności drogowej.
 2. Doświadczenie zawodowe: udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym.
 3. Znajomość procesu inwestycyjnego w infrastrukturze drogowej.
 4. Znajomość przepisów ustaw:
  • Prawo budowlane,
  • Prawo wodne,
  • o drogach publicznych,
  • o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • Prawo zamówień publicznych,
  • Kodeks postepowania administracyjnego,
  • o samorządzie województwa,
  • o finansach publicznych,
  • o gospodarce nieruchomościami,
  • o pracownikach samorządowych.
 5. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny.
 6. Prawo jazdy kat. „B”.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 2. Umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność kierowania zespołem pracowników, umiejętność skutecznego komunikowania się.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Nadzorowanie działalności bezpośrednio sobie podporządkowanych komórek organizacyjnych.
 2. Określenie kierunków strategii rozwoju sieci drogowej.
 3. Opracowywanie projektów planów modernizacji i rozwoju sieci drogowej.
 4. Nadzór nad wstępnym przygotowaniem zadań dotyczących budowy, przebudowy i modernizacji dróg a także obiektów mostowych i innych obiektów budowlanych w zakresie realizowanym przez podległe wydziały.
 5. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem dokumentacji technicznej.
 6. Nadzór nad uzyskiwaniem pozwoleń na budowę i innych wymaganych przepisami dokumentów dla dokumentacji opracowywanych na zlecenie lub przy współudziale PZDW.
 7. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji gruntów pasów drogowych.
 8. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z regulacją stanu prawnego pasów drogowych.
 9. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe.
 10. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.
 11. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej w zakresie przygotowywania wniosków oraz umów o współpracy realizacji zadań.
 12. Wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego.
 13. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami terenowymi w zakresie nadzoru nad sprawami realizowanymi przez podległe wydziały.
 14. Nadzór nad realizacją pozostałych zadań wynikających z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca w siedzibie PZDW Rzeszów i na terenie województwa podkarpackiego,
 4. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2019.1282), tj,:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2019.1282.) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019.1282) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2020.1320 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya-Żeleńskiego 19a, pok. Nr B4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 02.03.2022 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 860-94-54.

 

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.pzdw.pl/bip,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.

 

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Miąso