Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich


Wersja: 1

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-09-27 13:22:23


Starszy specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
tel. 17-860-94-55, fax. 17-860-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 30/2023

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Starszy specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i teren województwa podkarpackiego

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 1. Wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne, preferowane na kierunku budownictwo drogowe.
 2. Udokumentowany staż pracy:
 • min. 5 lat przy wykształceniu średnim
 • min. 3 lata przy wykształceniu wyższym.
 1. Czynne prawo jazdy kat. ”B”.
 2. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, AutoCAD.
 3. Znajomość przepisów ustaw:
  • o drogach publicznych,
  • Prawo Budowlane,
  • o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. „specustawa drogowa” z dnia 10 kwietnia 2003 r. (j.t.Dz.U.2023.162),
  • o pracownikach samorządowych,
  • o samorządzie województwa.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu lub projektowaniu robót budowlanych.
 3. Doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji według warunków kontraktowych FIDIC.
 4. Doświadczenie w pozyskiwaniu, rozliczaniu i monitorowaniu finansowym inwestycji, np. w zakresie dotacji unijnych.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Przygotowywanie postępowań przetargowych na roboty budowlane i usługi Konsultanta.
 2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją umów na roboty budowlane oraz umów na usługi Konsultanta z ramienia Zamawiającego (zadania realizowane w systemie wybuduj oraz projektuj-buduj) w szczególności w zakresie obsługi gwarancyjnej projektów.
 3. Uczestnictwo w Radach Projektu, Radach Budowy, Naradach Koordynacyjnych, ZOPI, przeglądach gwarancyjnych i innych spotkaniach technicznych.
 4. Współpraca z Wykonawcami przydzielonych inwestycji i rozwiązywanie problemów powstałych w trakcie realizacji umów na poszczególnych projektach.
 5. Monitorowanie i nadzorowanie przydzielonych inwestycji zgodnie z wymogami wynikającymi z podpisanych umów, FIDIC, przepisów krajowych oraz umów o dofinansowanie ze środków UE wraz z rozliczaniem finansowym i przygotowaniem Świadectw Płatności.
 6. Sporządzanie wymaganych dokumentów kontraktowych i ich archiwizacja.
 7. Prowadzenie korespondencji dotyczącej bieżącej działalności Wydziału.
 8. Współpraca z wydziałami, komórkami organizacyjnymi oraz RDW w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 5400,00 zł do 6400,00 zł + dodatek stażowy,
 4. praca wykonywana w siedzibie PZDW i na terenie województwa podkarpackiego,
 5. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.

6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530), tj.:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530.) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2022.1510 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. B4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 13.10.2023 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.pzdw.pl/bip,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.