Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Referent – Wydział Zamówień Publicznych


Wersja: 1

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-08-29 12:01:17


Referent – Wydział Zamówień Publicznych


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
35-105 RZESZÓW, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
tel. 17-860-94-55, fax. 17-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 48/2022

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Referent – Wydział Zamówień Publicznych

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek prawo lub administracja.
 2. Doświadczenie zawodowe – min. 1 rok na stanowisku pracy związanym z zamówieniami publicznymi.
 3. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny.
 4. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1710), oraz innych przepisów związanych ze stosowaniem w/w ustawy.
 5. Znajomość ustawy o samorządzie województwa.
 6. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.
 2. Preferowana praca po stronie Zamawiającego w latach 2020-2022.
 3. Doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.
 4. Znajomość przepisów związanych z budownictwem drogowym.
 5. Prawo jazdy kat. „B”.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych (np. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego), monitorowanie zmian przepisów mających zastosowanie w pracy WZP, znajomość orzecznictwa (w tym Krajowej Izby Odwoławczej) w zakresie stosowanych przepisów.
 2. Prowadzenie i archiwizacja korespondencji WZP w zakresie zleconym przez Naczelnika Wydziału.
 3. Organizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Systemem Udzielania Zamówień Publicznych w PZDW postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym:
 1. weryfikowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonych przez wydziały PZDW,
 2. obsługa portalu e-zamówienia i Miniportal,
 3. ogłaszanie postępowań w DUUE i BZP ( e-zamówienia,)
 4. zapraszanie wykonawców do udziału w postępowaniach w trybie określonym obowiązującymi przepisami,
 5. udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców i dokonywanie stosownych modyfikacji i publikacji,
 6. współpraca z Komisją Przetargową na etapie przygotowywania dokumentacji postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w tym dokonywanie czynności badania i oceny ofert wykonawców oraz prowadzenie wymaganej korespondencji,
 7. udział w negocjacjach w zakresie określonym w ustawie Pzp i wewnętrznych procedurach,
 8. przygotowywanie umów i aneksów dla potrzeb konkretnego postępowania przy uwzględnieniu jego specyfiki.
 1. Współpraca z Wydziałami i Rejonami Dróg Wojewódzkich PZDW w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (w tym przestrzeganie prawidłowego stosowania procedur wewnętrznych dot. udzielania zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.).
 2. Rejestrowanie wniosków dot. zamówień publicznych i zawartych umów.
 3. Prowadzenie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji postępowania (w tym protokołów z postępowania).
 4. Weryfikowanie terminowości i wysokości wpłacanych wadiów i zabezpieczeń oraz zwalnianie ich zgodnie z wewnętrznymi procedurami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Sporządzanie i aktualizacja planów zamówień, sprawozdań, zestawień i informacji z pracy WZP.
 6. Udzielanie wyjaśnień, prowadzenie korespondencji i przygotowywanie niezbędnych dokumentów na potrzeby kontroli i audytu, wniesionych środków ochrony prawnej i spraw sądowych.
 7. Udział w szkoleniach związanych z działalnością WZP i PZDW.
 8. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania WZP.
 9. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW.
 10. Zastępstwo w czasie nieobecności w pracy pozostałych pracowników Wydziału.
 11. Inne prace zlecone przez przełożonych wynikające z Regulaminu Organizacyjnego PZDW w Rzeszowie.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3500,00 zł do 4000,00 zł + dodatek stażowy,
 4. praca w siedzibie PZDW Rzeszów.
 5. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530), tj,:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530.) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2022.1510) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr B4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 09.09.2022 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 860-94-54.

 

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.pzdw.pl/bip,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.