Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Administracji


Wersja: 1

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-06-28 13:42:18


Specjalista – Wydział Administracji


PODKARPACKI  ZARZĄD  DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW,  ul. B. Żeleńskiego 19 a

tel. 17-860-94-55

fax. 17-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 38/2022

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:  Specjalista – Wydział Administracji

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i teren województwa podkarpackiego.

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY:  1

WYMIAR ETATU: pełny

1. WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie: wyższe o kierunku budownictwo, inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.
 2. Wymagany staż pracy min. 5 lat.
 3. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny.
 4. Prawo jazdy kat. „B”.
 5. Znajomość przebiegu procesu budowlanego oraz ustawy prawo budowlane.
 6. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 7. Znajomość ustawy o samorządzie województwa.
 8. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

2. WYMAGANIA  DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie bieżącego utrzymania
  i remontów budynków i budowli będących w zarządzie PZDW.
 2. Przygotowywanie propozycji rocznych i wieloletnich planów robót utrzymaniowych budynków  i budowli będących w zarządzie PZDW.
 3. Nadzorowanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową oraz remontami budynków i budowli będących w zarządzie PZDW.
 4. Przygotowanie materiałów i udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących zadań dotyczących robót wykonywanych na budynkach i budowlach będących w zarządzie PZDW,
 5. Przygotowywanie przedmiarów, sporządzanie i analiza kosztorysów inwestorskich dla zadań związanych z budynkami i budowlami będącymi w zarządzie PZDW.
 6. Prowadzenie i aktualizacja wykazu na potrzeby ewidencyjne budynków i budowli będących w zarządzie PZDW (koordynacja pracy komórek terenowych).
 7. Koordynacja realizacji przeglądów stanu technicznego budynków i budowli będących  w zarządzie PZDW.
 8. Wnioskowanie potrzeb przebudów lub budów nowych obiektów oraz opracowywanie planów wieloletnich w tym zakresie.
 9. Opracowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych planowanych i realizowanych zadań  dotyczących budynków i budowli będących w zarządzie PZDW.
 10. Opracowanie sprawozdań z zakresu ewidencji i utrzymania budynków będących w zarządzie PZDW.
 11. Współudział przy określaniu potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie działania Wydziału.
 12. Koordynacja działań w zakresie wypełniania obowiązku ordynacji podatkowej w zakresie nieruchomości baz i budynków będących w zarządzie PZDW.
 13. Koordynacja działań w zakresie wypełniania obowiązku związanego z opłatami z tytułu trwałego zarządu w zakresie nieruchomości baz i budynków będących w zarządzie PZDW.
 14. Udział w sprawach związanych z likwidacją szkód majątkowych dotyczących budynków i budowli.
 15. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w ramach zakresu czynności.
 16. Realizacja zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego w zakresie działania Wydziału.
 17. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału.
 18. Zastępstwo w czasie nieobecności w pracy pozostałych pracowników Wydziału.
 19. Inne czynności zlecone przez przełożonego wynikające z zakresu pracy Wydziału oraz bieżących potrzeb PZDW.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3800,00 zł do 5000,00 zł + dodatek stażowy,
 4. praca w siedzibie PZDW Rzeszów i na terenie województwa podkarpackiego,
 5. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej  (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530), tj,:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530.) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) oraz ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2020.1320 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr B4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 14.07.2022 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  017 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www. Bip.pzdw.pl,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym,  w celu zatrudnienia kandydata na  podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych  gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 -  Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających  poza  dane osobowe wymagane przepisami prawa.