Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Statut


Wersja: 1

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-01-18 08:46:26


UCHWAŁA NR XLI/831/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWAPODKARPACKIEGO

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn, zm.), art. 19 ust. 1 i 2 pkt 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn, zm.), art. 11 ust 2 i art. 12 ust 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się statut Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w brzmieniu załącznika do uchwały.

§2

Traci moc Statut Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.