Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Rachunki Bankowe


Wersja: 1

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2018-01-26 12:46:22


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że nastąpiła zmiana rachunków bankowych. Od dnia 21 marca 2016 roku obsługa kasowa jednostki jest prowadzona przez bank PKO Bank Polski S.A.

Wykaz podstawowych rachunków bankowych obowiązujących od 21 marca 2016 roku:

Nazwa rachunku

Nr rachunku

Opis operacji na rachunku

Rachunek bieżący

73 1020 4391 0000 6902 0159 2393

Wydatki budżetowe

Dochody budżetowe

16 1020 4391 0000 6802 0159 2401

Wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogi, udostępnianie dokumentacji przetargowych, wpłaty odszkodowań, opłaty za przejazdy ponadnormatywne, kary umowne, wpływy ze sprzedaży, odsetki , należności wynikające z wyroków sądowych.

ZFŚS

61 1020 4391 0000 6102 0159 2419

Rachunek do obsługi ZFŚS w tym: spłaty pożyczek udzielonych z ZFM, zapłaty za wynajem lokali.

Sumy obce

39 1020 4391 0000 6102 0159 2427

Wpłaty wadiów, kaucji, zabezpieczeń należytego wykonania umów

Uwaga !

W umowach zawieranych z PZDW po 01.01.2017r. zmianie ulega komparycja umów według wzoru:
AKT UMOWY Nr ... . . ..z dnia  dd.mm.2017 r. zawarty pomiędzy
WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014 - PODKARPACKIM ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


W związku z tym  faktury proszę wystawiać na Nabywcę:  Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4,  35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014; Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów i przesyłać do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Podstawa prawna : Ustawa z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadzająca od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.