Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Paweł Gierucki

Data modyfikacji: 2021-06-08 11:40:34


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/243/WD/58/2021</p> <p> </p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 864 Nowy Lubliniec – Żuków w m. Nowy Lubliniec i Żuków

Termin wykonania zamówienia:

Do 55 dni od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

  1. 1. Cena (C) – waga kryterium 60 %;

    2. Kryterium jakościowe – okres gwarancji i rękojmi   – waga kryterium 20 %

    3. Kryterium jakościowe – termin realizacji zadania   – waga kryterium 20 %

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 700,00 PLN

Składanie ofert:

<p>Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 25.06.2021 r. do godz. 09:00. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.</p>

Otwarcie ofert:

<p>Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2021 r. o godzinie 09:30.</p>

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:

Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Paweł Gierucki - Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:

Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Dróg

Ryszard Kozak   - pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

08-06-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

08-06-2021

ogloszenie  o zamówieniu  jest   dostepne  pod  adresem prowadzonego  postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5e1d8251-e13d-481a-a06c-800dbf553c36


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego