Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap I
Opublikowano: 2023-10-11

Tytuł projektu: Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

 

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- PBI Infrastruktura S.A. (Lider)

- PBI WMB Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu:  PROKOM Construction Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 42 785 614,00 zł

Planowana wartość dofinansowania z EFRR: 32 758 733,05 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 30.04.2021 r.

Realizacja: 2021-2023

Ogólna charakterystyka projektu

Inwestycja polega na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 od ronda w ciągu drogi krajowej numer 94 w miejscowości Gwizdaj do projektowanego ronda w ciągu istniejącej DW 835 w km 150+700 w m. Przeworsk, a także na rozbudowie/przebudowie istniejącego odcinka DW 835 od km 150+600,00 w miejscowości Przeworsk (w rejonie skrzyżowania z nowoprojektowanym odcinkiem przedmiotowej drogi) do km 154+600,00 w m. Urzejowice.

Zakres rzeczowy projektu

Budowa nowego odcinka DW835 - długość ok 2 118 m wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Początek nowego odcinka DW 835 znajduje się w ronda w ciągu drogi krajowej numer 94 w miejscowości Gwizdaj. Natomiast koniec nowoprojektowanej drogi stanowi wlot ronda projektowanego w ciągu istniejącej DW835 w km 150+700 w miejscowości Przeworsk.

Parametry:

- nośność: 115 kN/oś,

- kategoria ruchu: KR3,

- klasa drogi :G;

- przekrój drogi: jednojezdniowa dwukierunkowa, przekrój szlakowy, uliczny, półuliczny

- szerokość jezdni: 7,0m (2x3,5m),

Zakres robót (m.in.):

- wykonanie ratowniczych badań archeologicznych na terenie stanowiska archeologicznego nr 1 Studzian AZP103-81/51, poprzedzających realizacje inwestycji,

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

- wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych w zakresie rozbiórek istniejącej nawierzchni jezdni, podbudów, chodników, itp. kolidujących z inwestycją,

- rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych oraz budynku gospodarczego kolidujących z projektowaną inwestycją,

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych,

-wzmocnienie powierzchniowe słabonośnego podłoża gruntowego,

- wzmocnienie wgłębne słabonośnego podłoża gruntowego,

- wykonanie zbrojenia nasypu drogowego,

- budowa odcinkowego oświetlenia ulicznego,

- budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej,

- budowa obiektów inżynierskich – mostu MD-1 i przepustów (klasa obciążenia A, nośność 50 ton),

- dostosowanie projektowanego obiektu inżynierskiego (MD-1) do pełnienia funkcji dla średnich zwierząt;

- wykonanie konstrukcji nawierzchni,

- zastosowanie tzw. cichej nawierzchni redukującej hałas,

- budowa/przebudowa chodników dla pieszych,

- budowa/rozbudowa/przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi (krajową, wojewódzką, i powiatową) – 3 szt.

- budowa/przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;

- budowa/przebudowa rowów przydrożnych i systemu odwodnienia powierzchniowego,

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Rozbudowa istniejącego odcinka drogi DW 835 - długość ok 4 000 m wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Początek odcinka DW835 objęty rozbudową znajduje się w km 150+600.00 w miejscowości Przeworsk, w rejonie skrzyżowania z nowoprojektowanym odcinkiem przedmiotowej drogi. Koniec opracowania znajduje się w miejscowości Urzejowice w km 154+600.00 w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 110839R Urzejowice – Zarudzie.

Parametry:

- nośność: 115 kN/oś,

- kategoria ruchu: KR3,

- klasa drogi G;

- przekrój drogi: jednojezdniowa dwukierunkowa, przekrój szlakowy, uliczny, półuliczny

- szerokość jezdni: 7,0m (2x3,5m),

Zakres robót (m.in.):

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

- niezbędne roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek istniejącej nawierzchni jezdni, podbudów, chodników, itp. kolidujących z inwestycją,

- rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich – przepustów,

- przebudowa i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą, kolidującej z inwestycją,

- budowa odcinkowego oświetlenia ulicznego,

- budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej,

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych,

- wzmocnieniu powierzchniowe słabonośnego podłoża gruntowego,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni,

- zastosowanie tzw. cichej nawierzchni redukującej hałas,

- budowa/przebudowa chodników dla pieszych,

- budowa/rozbudowa skrzyżowań z drogami publicznymi (powiatowymi i gminnymi) – 4 szt.

- budowa zatok autobusowych,

- budowa/przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;

- budowa/przebudowa rowów przydrożnych i systemu odwodnienia powierzchniowego,

- wykonanie wymaganych nasadzeń drzew,

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruch

Cele projektu

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności komunikacyjnej i transportowej do dróg szybkiego ruchu w regionie oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 835.

Realizacja zadania usprawni połączenia między sąsiednimi powiatami – rzeszowskim i biłgorajskim, a co za tym idzie z sąsiednim województwem lubelskim, przyczyni się do ograniczenia natężenie ruchu w m. Przeworsk. Ponadto poprzez budowę chodnika wzrośnie bezpieczeństwo ruchu pieszych.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-10-12 12:07:55

Data modyfikacji: 2023-10-26 12:10:23

Wersja: 12

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-10-12 12:07:56
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-10-12 12:09:09
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-10-12 12:11:11
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-10-12 12:19:50
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-10-12 12:22:13
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-10-12 12:23:25
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-10-26 09:17:01
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-07-31 11:10:24
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-23 13:38:09
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 11:06:48
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 11:57:04
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego