Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło
Opublikowano: 2021-12-22

Tytuł projektu: Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 6 172 831,60 euro.

Montaż finansowy po polskiej stronie:

3 249 440,86 euro – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

   573 430,74 euro – Budżet Województwa Podkarpackiego

Montaż finansowy po stronie słowackiej:

1 997 466,00 euro – EFRR

   234 996,00 euro – Budżet Państwa

   117 498,00 euro – Budżet Kraju Preszowskiego

Ogólna charakterystyka projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Krajem Preszowskim.

Po stronie słowackiej wykonywany jest odcinek drogi, znajdujący się na drodze II/556 między obszarami ewidencyjnymi miejscowości Fijaš - Lomné na kilometrze 12,900 – 19,993. Całkowita długość odcinka wynosi 7,093 km. Kategoria drogi to C 7,5/50.

Po polskiej stronie został zrealizowany zakres o długości 8,75 km. Na zakres składały się:

  • „ Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród – od km 21+475 do km 28+967 z wyłączeniem odcinków :

- od km 22+617,45 do km 22+745,12 ( most na potoku Pachniączka w km 22+692 w m. Pielgrzymka);

- od km 28+700 do km 28+790 ( most na rz. Wisłoka w km 28+557 w m. Nowy Żmigród)

  • „Modernizacja Drogi Wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w M. Pielgrzymka od km 19+840 do km 21+315”

Zakres rzeczowy projektu

W ramach robót drogowych wykonano:

- modernizację nawierzchni drogi wojewódzkiej, polegającą na:

- remont istniejących skrzyżowań drogowych (w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej) wraz z wymianą nawierzchni dróg w ich obrębie bez zmiany typu skrzyżowania,

- modernizację poboczy,

- modernizację istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,

- budowę chodnika w miejscowości Samoklęski,

- roboty utrzymaniowe rowów, w zakresie obejmującym w szczególności odmulenie i udrożnienie istniejących rowów,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego,

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, w szczególności rozbiórki istniejących elementów dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania, roboty wykończeniowe i porządkowe.

Cele projektu

Celem głównym projektu była poprawa mobilności transgranicznej, ukierunkowanej na poprawę stanu komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego oraz połączenie z siecią TEN-T po stronie słowackiej (D1, E371) oraz po stronie polskiej (DK 28, DK73, A4, S19).


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-03-23 10:59:52

Data modyfikacji: 2021-12-30 08:48:21

Wersja: 14

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-23 10:59:56
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-23 11:02:15
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-23 11:04:00
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-20 11:11:47
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:47:37
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-09 13:21:05
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-09 13:22:26
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-09 13:24:32
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-09 13:25:03
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-09 13:25:42
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-13 11:36:37
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-20 12:46:35
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-20 12:50:52
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego