Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869
Opublikowano: 2024-04-03

Tytuł projektu: Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Budimex S.A.

Całkowita wartość Projektu: 148 182 206,00 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 104 129 594,45 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 20.05.2022 r.

Okres realizacji: 2022-2024

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowanego/przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 5,00 km

Lokalizacja projektu: powiat rzeszowski, gmina Trzebownisko, Miasto Rzeszów.

Przedmiotem projektu była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do skrzyżowania z DW 869 w m. Jasionka.

W ramach rozbudowy droga zostanie poszerzona do dwóch jezdni (każda o szer. 7,00 m, z 2 pasami ruchu po 3,5 m) rozdzielonych pasem dzielącym.

Zakres rzeczowy projektu

- rozbudowa istniejącego odcinka DW 878 od km 0+028,76 (wraz z odcinkiem nawiązania od km ok. 0+020,65) do km ok. 5+025,55 wraz z niezbędnymi dowiązaniami sytuacyjnymi i wysokościowymi drogi do sieci dróg istniejących w postaci skrzyżowań drogowych oraz do zaprojektowanej ścieżki rowerowej w odl. ok. 106m na północ od skrzyżowania DW 869 z DW 878

- rozbudowa, budowa i przebudowa skrzyżowań z istniejącymi drogami

- przebudowa/rozbudowa dróg wewnętrznych, budowa dodatkowych jezdni

- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych

- przebudowa i budowa zatok autobusowych, miejsc do zawracania pojazdów

- przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienia drogi

- przebudowa i budowa oświetlenia drogowego

- rozbiórka i budowa obiektów inżynierskich: mostu MD-1 na rzece Mrowla (Czarna) i wiaduktu WD-1 nad droga lokalną w m. Trzebownisko

- rozbiórka istniejących przepustów i budowa przepustu P-3

- budowa elementów ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych i przejścia dla zwierząt PZ-1

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 2x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszów oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego tego obszaru z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Realizacja projektu przyczynia się do poprawy połączenia wewnętrznego systemu komunikacyjnego miasta i ROF z siecią TEN-T (lotnisko Rzeszów – Jasionka, droga ekspresowa S19 i autostrada A4). Jednocześnie zakończona inwestycja pozwala na szybsze i bardziej dynamiczne wyprowadzenie ruchu samochodowego z Rzeszowa w kierunku północnym.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-06-08 12:31:13

Data modyfikacji: 2024-04-29 13:54:15

Wersja: 8

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-06-08 12:31:13
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-06-08 12:44:58
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-06-08 12:47:53
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-06-08 13:28:20
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2022-06-08 13:36:17
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2024-01-16 10:10:28
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-05 10:53:50
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego