Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 9

Zmodyfikował: Piotr Miąso

Data modyfikacji: 2019-09-29 19:08:46


Opublikowano: 2017-11-19

Tytuł projektu: Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: BUDIMEX S.A.

Całkowita wartość projektu: 85 586 780,19 zł

Wartość dofinasowania: 72 748 763,15 zł

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Ogólna charakterystyka projektu

Wchodząca w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) gmina Czudec leży przy skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych: drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek prowadzącej do przejścia granicznego ze Słowacją oraz drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce, która jest jedną z ważniejszych tras z Jasła i Krosna w kierunku Rzeszowa, a dalej Warszawy i Lublina. Obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 988 przez ścisłe centrum miejscowości Czudec stwarza znaczne problemy komunikacyjne – tworzenie się „zatorów” powodujących niewspółmiernie duże straty czasu w stosunku do długości trasy. Negatywnie wpływa również na stan bezpieczeństwa oraz środowiska – zwiększona emisja hałasu i spalin.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem projektu jest:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w m. Babica do początku obwodnicy Czudca wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej
w kierunku centrum Czudca

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 (obwodnica Czudeca zlokalizowana
w większości pomiędzy istniejącą linią kolejową a rzeką Wisłok – na terenach pól uprawnych, nieużytków i starorzecza Wisłoka)

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od końca obwodnicy Czudeca do granicy
m. Czudec i Zaborów (mostu na rz. Wisłok) wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej w kierunku centrum Czudca.

 

Łączna długość nowego odcinka drogi (obwodnica Czudca): 2,46 km

Łączna długość rozbudowywanego odcinka: 1,93 km

W ramach projektu przewidziana jest również m.in.:

- budowa, rozbudowa skrzyżowań (w tym 2 rond) z istniejącymi drogami wraz z przebudową tych dróg w strefie skrzyżowań

- budowa dróg dojazdowych, przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych

- budowa mostu na potoku Wola wraz z odcinkowym umocnieniem koryta potoku

- budowa 2 estakad (nad linią kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło i drogą powiatową nr 1917R oraz nad linią kolejowej nr 106 i obszarem chronionym Natura 2000)

- budowa przepustów

- budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- budowa, przebudowa: chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych

- budowa, przebudowa odwodnienia drogi wraz z odcinkową budową kanalizacji deszczowej

- budowa oświetlenia drogowego

- budowa elementów ochrony środowiska.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności południowo-zachodniej części Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego tego obszaru z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Cel ten jest zbieżny z celem działania 2.2 Infrastruktura drogowa PO PW. Realizacja projektu przyczyni się lepszego skomunikowania ROF, a w szczególności wchodzącej w jego skład gminy Czudec, z siecią dróg krajowych (DK 19), a pośrednio z siecią TEN-T (droga ekspresowa S19 i autostrada A4).

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego