Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 9

Zmodyfikował: Marcin Gorniewski

Data modyfikacji: 2021-02-10 15:15:24


Opublikowano: 2019-09-03

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie - etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Zadanie 1. STRABAG Sp. z o.o.

Zadanie 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Zadanie 3. Konsorcjum firm:

-  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. (Lider)

-  AZI-BUD Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu: Zadanie 3. ZDI Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 30 910 187,66 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 24 747 524,81 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: Zadanie 1. 01.03.2017r.

Zadanie 2. 05.09.2017r.

Zadanie 3. 27.04.2018r.

Data zakończenia robót budowlanych:

Zadanie 1. 24.11.2017 r.

Zadanie 2. 20.04.2018 r.

Zadanie 3. 09.09.2019 r.

Okres realizacji: 2017-2019

Ogólna charakterystyka projektu

Długość wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 0,74 km

Długość rozbudowanego/przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 1,84 km

Lokalizacja projektu: powiat łańcucki, gmina Łańcut, gmina Czarna.

Przedmiotem niniejszego projektu była realizacja inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 881 obejmująca następujące zadania:

1. Przebudowa DW 881 – ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zadanie obejmuje m.in.: przebudowę jezdni i budowę chodnika na odcinku 22+146 do 23+067,5 km (długość: 0,92 km), budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od km 22+146 do km 23+516,7 km, remont jezdni i chodników od km 23+067,5 do km 23+516,7 oraz budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Mikośka i umocnieniem potoku w rejonie mostu).

2. Rozbudowa DW 881 w km od 21+040 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

3. Budowa nowego odcinka DW 881 od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w m. Czarna.

Zakres rzeczowy projektu

Zadanie 1:

- przebudowa jezdni i budowa chodnika na odcinku 22+146 do 23+067,5 km (długość: 0,92 km, nośność: 100 kN/oś)

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej i wykonaniem zjazdów na odcinku od km 22+146 do km 23+516,7 km

- remont jezdni i chodników od km 23+067,5 do km 23+516,7 (wydatek niekwalifikowany)

- budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Mikośka i umocnienie potoku w rejonie mostu w ciągu ul. Cetnarskiego w m. Łańcut

Zadanie 2:

- roboty budowlane na odcinku DW881 o długości 0,92 km z zapewnieniem jej nośności 100 kN/oś

- budowa chodnika prawostronnego

- przebudowa/budowa odwodnienia drogi

- przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury technicznej oraz wykonanie zjazdów

Zadanie 3:

- budowa nowego odcinka drogi o długości 0,74 km (nośność 115 kN/oś) wraz z odcinkami dowiązania do dróg podporządkowanych (starodroża)

- budowa nowego trzyprzęsłowego mostu o konstrukcji zespolonej (klasa obciążenia: A, nośność: 50 ton) o długości całkowitej wynoszącej 166,60 m

- budowa 2 skrzyżowań zwykłych, czterowylotowych z drogami niższych kategorii

- przebudowa/budowa dojazdów do mostu (dodatkowych jezdni)

- budowa ścieżek rowerowych z możliwością ruchu pieszych

- przebudowa i budowa infrastruktury technicznej

- budowa/przebudowa zjazdów

- budowa zatok autobusowych

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do projektowanych rowów otwartych

- budowa oświetlenia ulicznego

- przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej  z inwestycją

- odcinkowe zabezpieczenie i uporządkowanie koryta rzeki Wisłok

- rozebranie istniejącego mostu stałego przez rzekę Wisłok wraz z odcinkami dojazdów

 

Parametry drogi:

Zadanie 1:

- klasa drogi: Z

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu:  3-3,5m

- dopuszczalne obciążenie: 100 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Zadanie 2.

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3-3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 100 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Zadanie 3.

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji w regionie. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia mobilności regionalnej i poprawy powiązań komunikacyjnych na obszarze województwa podkarpackiego. W konsekwencji jego efektem będzie zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu oraz wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego