Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 8

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2019-10-04 14:21:32


Opublikowano: 2018-12-19

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc

Informacje ogólne

Wykonawca: konsorcjum - PBI Infrastruktura S.A. (Lider), PBI WMB Sp. z o.o (Partner), 

                      PRD Mielec Sp. z o.o. (Partner)

Całkowita wartość Projektu:  17 379 897,28

Wartość dofinansowania z EFRR: 13 366 366,94

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 2 358 770,64 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 6 lipca 2016 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2018 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Obwodnica Oleszyc będzie drogą klasy G o nośności 115 kN/oś i szerokości 2x3,5m z poboczem bitumicznym i gruntowym.

Przebudowany/rozbudowany odcinek DW 867 będzie drogą klasy G (na odcinku rozbudowy) lub Z (na odcinku przebudowy) o nośności 115 kN/oś i szerokości 2x3-3,5m z poboczem bitumicznym i gruntowym

Zakres rzeczowy projektu

- budowa obwodnicy Oleszyc o długości ok. 0,81 km

- rozbudowa/przebudowa istniejącego odcinka DW 867 o długości ok. 4,18 km

- przebudowa jednopoziomowych skrzyżowań zwykłych z drogami krzyżującymi

- budowa jednopoziomowego skrzyżowania obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką nr 867 w formie skrzyżowania typu rondo

- budowa/przebudowa chodników

- budowa/przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących sieci uzbrojenia terenu

- budowa/przebudowa zjazdów

- przebudowa zatoki postojowej

- budowa dwóch zatok autobusowych

- przebudowa przejazdu kolejowego

- budowa/przebudowa systemu odwodnienia drogi

- budowa/przebudowa przepustów

- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego

- budowa urządzeń ochrony środowiska

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Cele projektu

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej północno-wschodniej części województwa podkarpackiego oraz zapewnienie obsługi rosnących potoków ruchu, w tym w szczególności w ruchu tranzytowym w kierunku Ukrainy. Realizacja niniejszego projektu doprowadzi do lepszego skomunikowania gmin Oleszyce i Lubaczów z pozostałą częścią województwa, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego