Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 7

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-04-20 11:46:13


Opublikowano: 2019-12-14

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów–Lubaczów–granica państwa

Informacje ogólne

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 35 797 426,74

Wartość dofinansowania z EFRR: 28 966 315,40 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 3 286 670,00

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 10 sierpnia 2016 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem projektu byłoa budowa obwodnicy miejscowości Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 o następujących parametrach:

- długość budowanej drogi: 3,4 km

- klasa drogi: G

- nośność konstrukcji nawierzchni: 115 kN/oś

- droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej

- szerokość drogi: 9,5 m (jezdnia: 2x3,5m, pobocze bitumiczne: 2x0,5m, pobocze gruntowe: 2x0,75m)

Zakres rzeczowy projektu

- budowa czterech skrzyżowań typu małe rondo oraz jednego skrzyżowania zwykłego

- budowa czteroprzęsłowego mostu nad rzeką Lubaczówka z funkcją przejścia dla zwierząt (klasa A, nośność 50 ton)

- budowa przepustów o nośności 50 ton, w tym 5 przepustów w terenie zalewowym rzeki

Lubaczówka

- budowa chodników dla pieszych oraz przebudowa istniejących chodników wzdłuż dróg

dochodzących do projektowanych skrzyżowań

- budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- przebudowa zatok autobusowych

- przebudowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na początku i na końcu inwestycji

- budowa odwodnienia drogi

- przebudowa i zabezpieczenia infrastruktury towarzyszącej

- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- wyburzenia obiektów kubaturowych kolidujących z budowaną obwodnicą

Cele projektu

Podstawowym celem byla poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym. Realizacja projektu poprawiła układ komunikacyjny regionu i wyprowadziła ruch z centrum miejscowości Lubaczów. Zadanie to wpłynęło na poprawę spójności sieci drogowej i zniwelowało efekt jej fragmentaryzacji.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego