Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 7

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2022-11-29 10:48:56


Opublikowano: 2022-11-28

Tytuł projektu: Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie

Projekt współfinansowany z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Wykonawca: Antex II Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 81 116 664,00 zł
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 32 550 000,00 zł
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 29.09.2022 r.
Okres realizacji: 2022-2024

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wojewódzkiej nr 877 na odcinku od węzła „Łańcut” autostrady A4 do połączenia z drogą krajową nr 94 Rzeszów-Łańcut-Jarosław, wraz z odcinkami dowiązania oraz przebudową/rozbudową dróg istniejących, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.
Łączna długość projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynosi około 3386 m.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, na terenie gminy Białobrzegi, gminy Łańcut i miasta Łańcuta, w powiecie łańcuckim.

Zakres rzeczowy projektu

Parametry:
- Kategoria drogi „Wojewódzka”;
- Klasa techniczna drogi „G” (droga główna);
- Kategoria ruchu: KR 4;
- Szerokość jezdni 2x3,50m (3x3,50m na skrzyżowaniu skanalizowanym);
- Na odcinkach bez krawężnika - pobocza utwardzone (opaski) o szer. 0,50 m w pełnej konstrukcji jezdni drogi;
- Pobocza gruntowe przy jezdni o szer. minimalnej 0,75m;
- Lokalnie chodniki z kostki brukowej betonowej o szer. minimalnej 1,5m;
- Dodatkowe jezdnie dla obsługi terenów przyległych o szer. 3,5m.

Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę odcinka drogi wojewódzkiej DW 877,
- rozbudowę, budowę i przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami w tym budowa dwóch rond o średnicy zewnętrznej około 42,0 m na skrzyżowaniach projektowanego odcinka DW 877 z DP 1521R i DP 1519R,
- przebudowę i rozbudowę odcinków innych dróg publicznych w strefie skrzyżowań,
- budowę zjazdów na drogi wewnętrzne,
- budowę dodatkowych jezdni pełniących funkcję dróg dojazdowych,
- budowę i przebudowę chodników,
- budowę ścieków, rowów przydrożnych szczelnych i trawiastych wraz z ich lokalnym przykryciem,
- budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
- przebudowę istniejących rowów odwadniających uwzględniająca m.in. odmulenie, profilowanie i konserwację rowów wraz z umocnieniami skarp i dna,
- budowę odwodnienia drogi wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowo – roztopowych z korpusu drogi i terenu przyległego do odbiorników,
- budowę przepustów łączących rowy drogowe pod drogami publicznymi, wewnętrznymi i dojazdowymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych zapewniających dostęp do terenów przyległych z drogi wojewódzkiej i dróg dojazdowych wraz z przepustami pod nimi,
- odcinkową budowę lub przebudowę sieci oświetlenia drogowego,
- budowę, przebudowę przepustów w tym dostosowanych do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt,
- budowę mostu oraz przejazdu gospodarczego i wiaduktu drogowego,
- budowę elementów ochrony środowiska,
- rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania na obszarze projektowanej drogi wraz z rozebraniem istniejących elementów infrastruktury technicznej, nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców itp.,
- rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych w tym budynków gospodarczych,
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
- nasadzenia drzew i krzewów.

Cele projektu

Budowa drogi wojewódzkiej nr 877 jest inwestycją dotyczącą podstawowej sieci drogowej kraju oraz regionu. Łączyć będzie ona drogę krajową nr 94 z istniejącą drogą wojewódzką nr 877, a także autostradą A4. Realizacja inwestycji spowoduje poprawę warunków drogowych oraz bezpieczeństwa dla pojazdów i ruchu pieszego, a także wyprowadzi ruch ciężki poza centrum miejscowości Łańcut.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego