Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 4

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2024-02-07 15:03:27


Opublikowano: 2023-02-20

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z budową mostu na rzece San w m. Jarosław

Informacje ogólne

Zadanie składa się z dwóch etapów realizowanych jednocześnie. Wartość całej inwestycji wyniesie około 200 mln złotych.

Etap I: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San w m. Munina - Sobiecin”
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID współfinansowane było z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury - Mosty dla Regionów
Wartość projektu: 1 145 302,20 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 80%
Wykonawca: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o.
Czas realizacji: 2020-2022
Realizacja zadania jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
Wartość zadania: 155 143 247,56 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 80%
Wykonawca: Mosty Łódź S.A. ul. Bratysławska 52 94-112 Łódź
Realizacja zadania: 2023-2025

Etap II: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec Wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów ”
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID finansowane było z Budżetu Województwa.
Wartość projektu: 565 713,90 PLN
Wykonawca: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o.
Czas realizacji: 2020-2022
Wartość zadania: 33 770 995,65 PLN
Wykonawca: Mosty Łódź S.A. ul. Bratysławska 52 94-112 Łódź
Realizacja zadania: 2023-2025

Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej i realizowane jest w ramach projektu pn.: "Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów".

Ogólna charakterystyka projektu

Budowa drogi wojewódzkiej nr 865 w nowym śladzie będzie miała długość 4,13 km. Trasa zlokalizowana jest w całości na terenie gminy Jarosław w miejscowościach Munina, Sobiecin i Koniaczów. Przecina obszar Natura 2000 „Rzeka San” i przebiega przez tereny zalewowe rzeki San oraz nieużytki rolne. Początek nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 zlokalizowano na węźle drogowym „Jarosław-Munina” DK 94. Na węźle tym zaplanowano rozbudowę w zakresie budowy nowych łącznic i dwóch rond w celu zapewnienia możliwości skrętnych we wszystkich relacjach.
Droga przed mostem prowadzona będzie w nasypie, natomiast za mostem w nasypie i po istniejącym terenie. Nad rzeką San, nad wałem przeciwpowodziowym drogą wewnętrzną oraz nad terenami zalewowymi zaplanowano obiekt mostowy o długości całkowitej 624 m z przęsłem nurtowym o długości 100 m. Nowy odcinek DW 865 zaprojektowano w formie skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową 1719R w Sobiecinie, a dalej włącza się w ciąg obecnie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 w miejscowości Koniaczów. Dostęp do nieruchomości przyległych do projektowanego pasa drogowego zapewniono poprzez zjazdy i dodatkowe jezdnie. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i nie przewiduje się rozbiórek budynków. W zakres zadania włączone są również budowy: oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowań, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej, przejść ekologicznych i płotków herpetologicznych dla płazów, przebudowa wału przeciwpowodziowego.

Cele projektu

Budowany most będzie drugą przeprawą przez San i przejmie znaczną część ruchu, odciążając jedyny istniejący most na ulicy Sanowej w Jarosławiu. Przyczyni się do odciążenia istniejącej sieci drogowej i przeniesienia ruchu pojazdów ciężkich poza obszary intensywnie zabudowane oraz pozwoli na zwiększenie płynności ruchu. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej usytuowany jest tak by powstały nowe tereny przeznaczone pod przyszłe strefy ekonomiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego