Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 3

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-04-30 12:01:22


Opublikowano: 2019-09-23

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie – etap I

Informacje ogólne

Przedmiotem niniejszego projektu jest realizacja inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 881 obejmująca następujące zadania:

1. Przebudowa DW 881 – ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

2. Rozbudowa DW 881 w km od 21+040 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.   

3. Budowa nowego odcinka DW 881 od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna

Wykonawca: Konsorcjum:

-  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. (Lider)

-  AZI-BUD Sp. z o.o. (Partner)

Całkowita wartość Projektu: 31 973 902,69 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 26 066 917,64 zł

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:

1. Przebudowa DW 881 – ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zadanie obejmuje m.in.:

- przebudowę jezdni i budowę chodnika na odcinku 22+146 do 23+067,5 km (długość: 0,92 km, nośność: 100 kN/oś),

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej i wykonaniem zjazdów na odcinku od km 22+146 do km 23+516,7 km,

- remont jezdni i chodników od km 23+067,5 do km 23+516,7 (wydatek niekwalifikowany),

- budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Mikośka i umocnieniem potoku w rejonie mostu w ciągu ul. Cetnarskiego w m. Łańcut.

2. Rozbudowa DW 881 w km od 21+040 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zadanie obejmuje m.in.:

- roboty budowlane na odcinku DW881 o długości 0,92 km z zapewnieniem jej nośności 100 kN/oś,

- budowę chodnika prawostronnego,

- przebudowę/ budowę odwodnienia drogi,

- przebudowę / zabezpieczenie infrastruktury technicznej oraz wykonanie zjazdów.

3. Budowa nowego odcinka DW 881 od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna.

Zadanie obejmuje m.in.:

- budowę nowego odcinka drogi o długości 0,74 km (nośność 115 kN/oś) wraz z odcinkami dowiązania do dróg podporządkowanych (starodroża),

- budowę nowego trzyprzęsłowego mostu o konstrukcji zespolonej (klasa obciążenia: A, nośność: 50 ton) o długości całkowitej wynoszącej 166,60 m,

- budowę 2 skrzyżowań zwykłych, czterowylotowych z drogami niższych kategorii,

-  przebudowę / budowę dojazdów do mostu (dodatkowych jezdni),

- budowę ścieżek rowerowych z możliwością ruchu pieszych,

- przebudowę i budowę infrastruktury technicznej,

- budowę / przebudowę zjazdów,

- budowę zatok autobusowych,

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do projektowanych rowów otwartych,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- przebudowę / zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej  z inwestycją,

- odcinkowe zabezpieczenie i uporządkowanie koryta rzeki Wisłok,

- rozebranie istniejącego mostu stałego przez rzekę Wisłok wraz z odcinkami dojazdów.

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji w regionie. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia mobilności regionalnej i poprawy powiązań komunikacyjnych na obszarze województwa podkarpackiego. W konsekwencji jego efektem będzie zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu oraz wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego