Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 26

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-09-08 14:11:34


Opublikowano: 2018-10-31

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk- Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem "Przeworsk" w miejscowości Gorliczyna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z.o.o w Mielcu (Lider)

- Remost Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 24 763 530,04 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 19 616 367,75 PLN

Wartość dofinansowania z BP: 3 461 711,94 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 08.03.2016 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 31.10.2018 r.

Okres realizacji: 2016-2018

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowanego/przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 12,64 km

Lokalizacja projektu: powiat przeworski, gmina Przeworsk, gmina Sieniawa, gmina Tryńcza.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku Sieniawa - Przeworsk (od km 131+671 do km 144+716,11) z wyłączeniem następujących odcinków:

- od km 136+589,00 do km 136+717,00 (skrzyżowanie DW 835 z DK 77),

- od km 138+607,25 do km 138+625,70 (przejazd kolejowy),

- od km 133+672,81 do km 133+925,66 (most nad rzeką San przebudowany w ramach II etapu projektu).

Początek zrealizowanego odcinka drogi znajduje się w miejscowości Sieniawa, przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 870, które przebudowane zostało na rondo, natomiast koniec inwestycji stanowi  dowiązanie do łącznika A4 w miejscowości Gorliczyna, zrealizowanego w poprzedniej perspektywie finansowej.

Zakres rzeczowy projektu

- wzmocnienie istniejącej jezdni dla dostosowania jej do ruchu KR 4 i nośności 115 kN/oś wraz z wykonaniem asfaltowych opasek przy jezdni i poboczy drogi

- wykonanie niewielkich korekt w poziomym usytuowaniu jezdni i korony drogi

- przebudowa 13 skrzyżowań, w tym skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 835 i 870 w miejscowości Sieniawa na małe rondo

- przebudowa 15 istniejących i budowa jednej nowej zatoki autobusowej

- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych

- budowa i przebudowa i chodników

- przebudowa odwodnienia drogi

- budowa i przebudowę przepustów pod koroną drogi i zjazdami

- przebudowa istniejącego oświetlenia i budowa oświetlenia ronda Sieniawie

- przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej

- wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie odcinków tzw. cichej nawierzchni

- wykonanie przepustów pełniących funkcję przejść dla pieszych

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: Z/G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3-3,50 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Cel główny projektu to poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym. Poprawiona została w szczególności dostępność komunikacyjna północno – wschodniej części województwa z autostradą A4 (z węzłem „Przeworsk”). Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia mobilności regionalnej i poprawy powiązań komunikacyjnych na obszarze województwa podkarpackiego. Zwiększeniu uległa również spójność komunikacyjna rejonu.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego