Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 25

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2024-04-26 13:35:58


Opublikowano: 2021-01-12

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 wraz z budową mostu na rzece San w Stalowej Woli

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca dokumentacji: TRASAL Sp. z o.o.
Całkowita wartość dokumentacji: 2 883 120,00 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu państwa (Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów): 2 306 496,00 PLN
Realizacja dokumentacji: 2020-2022

Wykonawca robót drogowych i mostowych: STRABAG Sp. z o.o.
Wartość zadania: 377 516 678 PLN
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Zadania mostowe: 302 317 049 PLN
Realizacja: 2023-2026
Inżynier kontraktu: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o.

Ogólna charakterystyka projektu

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 w nowym śladzie będzie miała długość ok 4,65 km. Trasa zlokalizowana jest na terenie gmin: Stalowa Wola, Pysznica i Radomyśl nad Sanem w miejscowościach: Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa.
Początek nowego odcinka zlokalizowano na projektowanym rondzie w ciągu DW nr 855. Droga przed mostem prowadzona będzie w nasypie oraz na wiaduktach W1 i W2 zlokalizowanych nad istniejącymi drogami publicznymi do miejsca skrzyżowania z istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi. Następnie powstanie most o całkowitej długości ok. 1760 m przekraczający rz. San i rz. Bukowa oraz teren międzywala tych rzek. Dalej droga prowadzona będzie w nasypie oraz na wiadukcie W3 zlokalizowanym nad projektowaną dodatkową jezdnią i nasypie drogowym. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej zostanie powiązany z DK nr 77 za pomocą istniejącego wlotu ronda zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej.
Dostęp do nieruchomości przyległych do projektowanego pasa drogowego zaprojektowano poprzez zjazdy i dodatkowe jezdnie. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącej infrastruktury.
W zakres zadania włączone są także budowy: oświetlenia ulicznego na całej długości projektowanego odcinka, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przepustów drogowych zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, płotków herpetologicznych dla płazów oraz przebudowa wału przeciwpowodziowego.

Zakres rzeczowy projektu

- Budowa odcinka drogi wojewódzkiej od km ok. 0+016,00 do km ok. 4+660,00,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej w rejonie połączenia nowego odcinka drogi wojewódzkiej z jej dotychczasowym przebiegiem,
- Budowa mostu M1 na rzece San i rzece Bukowa,
- Budowa wiaduktu W1 nad drogą powiatową,
- Budowa wiaduktu W2 nad drogą gminną,
- Budowa wiaduktu W3 nad dodatkową jezdnią drogi wojewódzkiej,
- Budowa czterech zbiorników rozsączająco-odparowujących ZB1, ZB2, ZB3, ZB4.
- Roboty przygotowawcze,
- Przebudowa, rozbiórka i budowa sieci uzbrojenia terenu ,
- Rozbiórka, rozbudowa, budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych i powiatowych w miejscach dowiązania lub kolizji z nowo budowaną drogą wojewódzką,
- Rozbiórka istniejących i budowę nowych: zjazdów indywidualnych i publicznych,
- Budowa: ścieżek pieszo-rowerowych i ścieżki rowerowej, dodatkowych jezdni, chodnika, oświetlenia drogowego,
- Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- Uporządkowanie terenu inwestycji.

Cele projektu

Most przyczyni się do odciążenia istniejącej sieci drogowej i przeniesienia ruchu pojazdów ciężkich poza obszary intensywnie zabudowane, oraz pozwoli na zwiększenie płynności ruchu. Ponadto lokalizacja mostu wkomponowuje się w realizowane na terenie miasta Stalowa Wola inwestycje drogowe m.in. budowa DK nr 77 (obwodnicy m. Stalowa i Nisko) oraz budowy bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową w/c ul. Okulickiego i Przemysłowej w Stalowej Woli i prowadzi także do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi.

 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego