Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 22

Zmodyfikował: Marcin Gorniewski

Data modyfikacji: 2021-02-10 11:53:49


Opublikowano: 2019-06-21

Tytuł projektu: Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) CEB

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Budimex S.A.

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 85 435 365,66 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 72 537 047,17 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 27.11.2017 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 21.06.2019 r.

Okres realizacji: 2017-2019

Ogólna charakterystyka projektu

Długość wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 2,46 km

Długość rozbudowanego/przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 1,93 km

Lokalizacja projektu: powiat strzyżowski, gmina Czudec.

Przedmiotem niniejszego projektu była:

- rozbudowa DW nr 988 na odcinku od skrzyżowania z DK nr 19 w m. Babica do początku planowanej obwodnicy m. Czudec – od km 0+052,83 do km ok. 1+838 wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej w kierunku centrum Czudca,

- budowa nowego odcinka DW nr 988 (obwodnicy m. Czudec) od km ok. 1+838  do km ok. 4+296,

- rozbudowa DW nr 988 na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do granicy m. Czudec i Zaborów (mostu na rz. Wisłok) – od km ok. 4+296 do km ok. 4+441 wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej w kierunku centrum Czudca oraz wykonaniem robót związanych z niezbędną infrastrukturą techniczną od km ok. 4+441 do km ok. 4+475.

Łączna długość wybudowanego odcinka drogi to 2,46km, a odcinka rozbudowywanego: 1,93km.

Zakres rzeczowy projektu

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w m. Babica do początku obwodnicy Czudca wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej w kierunku centrum Czudca

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 (obwodnica Czudeca zlokalizowana w większości pomiędzy istniejącą linią kolejową a rzeką Wisłok - na terenach pól uprawnych, nieużytków i starorzecza Wisłoka)

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od końca obwodnicy Czudeca do granicy m. Czudec i Zaborów (mostu na rz. Wisłok) wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej w kierunku centrum Czudca

- budowa, rozbudowa skrzyżowań (w tym 2 rond) z istniejącymi drogami wraz z przebudową tych dróg w strefie skrzyżowań

- budowa dróg dojazdowych, przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych

- budowa mostu na potoku Wola wraz z odcinkowym umocnieniem koryta potoku

- budowa 2 estakad (nad linią kolejową nr 106 Rzeszów - Jasło)

- budowa przepustów

- budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- budowa, przebudowa: chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych

- budowa, przebudowa odwodnienia drogi wraz z odcinkową budową kanalizacji deszczowej

- budowa i porzebudowa oświetlenia drogowego

- budowa elementów ochrony środowiska

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie:  115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Główny cel projektu to zwiększenie dostępności południowo-zachodniej części Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego tego obszaru z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.  Realizacja projektu przyczyniła się lepszego skomunikowania ROF, a w szczególności wchodzącej w jego skład gminy Czudec, z siecią dróg krajowych (DK 19), a pośrednio z siecią TEN-T (droga ekspresowa S19 i autostrada A4).

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego