Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 20

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-01-20 13:52:52


Opublikowano: 2018-10-29

Tytuł projektu: Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 1404 R)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 17 309 870,09 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 14 686 452,22 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 14.09.2017 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 29.10.2018 r.

Okres realizacji: 2017-2018

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 0,83 km

Lokalizacja projektu: powiat rzeszowski, gmina Tyczyn.

Inwestycja stanowi dowiązanie do realizowanej przez miasto Rzeszów rozbudowy ul. Władysława Sikorskiego. Dzięki modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej - droga dwujezdniowa, czteropasowa ze środkową wyspą dzielącą - zlikwidowany został efekt tzw. „wąskiego gardła”, co usprawniło wyjazd z Rzeszowa w kierunku południowo-wschodnim, a po wybudowaniu obwodnicy południowej tj. odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 łączącego ul. Sikorskiego z drogą krajową nr 19 (ul. Podkarpacka), powstanie doskonały skrót z ominięciem centrum Rzeszowa dla pojazdów udających się w kierunku drogi ekspresowej S-19 a następnie autostrady A4.

Zakres rzeczowy projektu

- rozbudowa drogi do 4 pasów ruchu na odcinku o długości 0,83 km oraz dodatkowym pasem do skrętu w lewo do bazy MPGK

- rozbudowa skrzyżowania z ulicą Orkana - zmiana geometrii skrzyżowania, budowa dodatkowego pasa ruchu na wlocie ulicy Orkana i wylocie ulicy Grunwaldzkiej w kierunku centrum Tyczyna

- rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicą Stawową

- budowa mostu klasy A (nośność: 50 ton) wraz z infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczenie koryta rzeki Strug

- budowa lewostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m oraz obustronnych chodników (lewa strona: 1,5 m, prawa strona: 2 m)wzdłuż całego odcinka

- budowa (1 szt.) i przebudowa (2 szt.) zatok autobusowych

- przebudowa zjazdów indywidualnych publicznych

- budowa murów oporowych

- budowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją

- demontaż istniejącej oraz budowa nowej sygnalizacji świetlnej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x4

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Główny cel projektu to zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T. Realizacja projektu przyczyniła się lepszego skomunikowania obszaru funkcjonalnego stolicy województwa podkarpackiego z siecią dróg krajowych (DK 94), a pośrednio z siecią TEN-T (z węzłem drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Świlcza i autostradą A4 Rzeszów-Zachód).

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego