Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 2

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-02-27 15:30:19


Opublikowano: 2017-11-19

Tytuł projektu: Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: BUDIMEX S.A.

Całkowita wartość Projektu (wg umowy o dofinansowanie Projektu): 85 586 780,19 zł

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 01 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Ogólna charakterystyka projektu

Wchodząca w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) gmina Czudec leży przy skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych: drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek prowadzącej do przejścia granicznego ze Słowacją oraz drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce, która jest jedną z ważniejszych tras z Jasła i Krosna w kierunku Rzeszowa, a dalej Warszawy i Lublina. Obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 988 przez ścisłe centrum miejscowości Czudec stwarza znaczne problemy komunikacyjne – tworzenie się „zatorów” powodujących niewspółmiernie duże straty czasu w stosunku do długości trasy. Negatywnie wpływa również na stan bezpieczeństwa oraz środowiska – zwiększona emisja hałasu i spalin.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem projektu jest:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w m. Babica do początku obwodnicy Czudca wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej
w kierunku centrum Czudca

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 (obwodnica Czudeca zlokalizowana
w większości pomiędzy istniejącą linią kolejową a rzeką Wisłok – na terenach pól uprawnych, nieużytków i starorzecza Wisłoka)

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od końca obwodnicy Czudeca do granicy
m. Czudec i Zaborów (mostu na rz. Wisłok) wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej w kierunku centrum Czudca.

 

Łączna długość nowego odcinka drogi (obwodnica Czudca): 2,46 km

Łączna długość rozbudowywanego odcinka: 1,93 km

W ramach projektu przewidziana jest również m.in.:

- budowa, rozbudowa skrzyżowań (w tym 2 rond) z istniejącymi drogami wraz z przebudową tych dróg w strefie skrzyżowań

- budowa dróg dojazdowych, przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych

- budowa mostu na potoku Wola wraz z odcinkowym umocnieniem koryta potoku

- budowa 2 estakad (nad linią kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło i drogą powiatową nr 1917R oraz nad linią kolejowej nr 106 i obszarem chronionym Natura 2000)

- budowa przepustów

- budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- budowa, przebudowa: chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych

- budowa, przebudowa odwodnienia drogi wraz z odcinkową budową kanalizacji deszczowej

- budowa oświetlenia drogowego

- budowa elementów ochrony środowiska.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego