Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 2

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2022-11-04 13:12:57


Opublikowano: 2022-10-27

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków

Projekt finansowany jest z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Wykonawca: Strabag Sp. z o. o.
Całkowita wartość projektu: 39 900 000, 000 zł
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 27.10.2022 r.
Okres realizacji: 2022 – 2023

Ogólna charakterystyka projektu

Podmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą gminną w m. Sieraków. Długość rozbudowanego/ przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 3,18 km
Lokalizacja projektu: powiat niżański, gmina Ulanów w m. Dąbrowica oraz gmina Harasiuki w m. Sieraków.

 

 

 

Zakres rzeczowy projektu

Zakres inwestycji obejmuje:

  • Rozbudowę jednojezdniowej drogi o łącznej długości 3,18 km.
  • Rozbudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi.
  • Przebudowę lub budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,
  • Budowę dwóch zatok autobusowych.
  • Budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 858
  • Budowę oświetlenia drogowego na uzgodnionych odcinkach,
  • Przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidujących z budową drogi (sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej),
  • Budowę przejść ekologicznych dla zwierząt oraz przepustów
  • Budowę układu odwodnienia drogi
  • Budowę zbiorników ZB-1, ZB-2 w miejscach gdzie brak jest innych (naturalnych) odbiorników wód,

Parametry drogi:
- klasa drogi G
- szerokość pasa ruchu; 3,5m
- dopuszczalne obciążenie: 115kN/oś
- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Głównym celem projektu rozumianym jako długoterminowa korzyść wynikająca z jego realizacji jest umożliwienie przejazdu pomiędzy miejscowościami Dąbrowica i Sieraków. Droga przebiega w dużej mierze przez tereny leśne, w odcinku około 2,5 km jest to droga gruntowa.
W związku z utrudnionym przejazdem droga gruntowa pojazdy zmuszone są do szukania objazdów innymi miejscowościami, przez co zwiększają dystans oraz czas przejazdu trasy. Powoduje to zwiększony ruch na drogach sąsiednich, większy hałas oraz większa emisje spalin, co zwiększa ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Utrudnienia w zapewnieniu właściwej jakości przewozów towarowych oraz pasażerskich powodują wyższe koszty czasu w przewozach pasażerskich oraz towarowych wynikające z konieczności jazdy dłuższą trasą, co jest liczone jako koszty społeczne. Większe koszty utrzymania dróg powodują zmniejszenie środków inwestycyjnych na budowę nowych ulic i rozwiązań komunikacyjnych.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego