Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 19

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-01-20 13:57:37


Opublikowano: 2018-07-05

Tytuł projektu: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe

Nazwa zadania: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Skanska S.A.

Inżynier Kontraktu: Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 27 943 446,98 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 20 880 834,42 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 24.10.2016 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 05.07.2018 r.

Okres realizacji: 2016-2018

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 1,09 km

Lokalizacja projektu: powiat rzeszowski, gmina Boguchwała.

W ramach przedmiotowego projektu zintegrowanego wybudowany został odcinek drogi wojewódzkiej od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów - Południe (S 19). Trasa nowego odcinka drogi wojewódzkiej przebiega zarówno przez tereny miasta Rzeszowa jak również poza granicami miasta, w związku z tym przedsięwzięcie zostało podzielone na odcinek miejski oraz zamiejski. Odcinek zamiejski, zrealizowany przez Województwo Podkarpackie, biegnie od km 0+019,11 do km 1+107,00. Początek zlokalizowany jest w miejscu węzła Rzeszów Południe drogi ekspresowej S19 i przebiega w kierunku wschodnim przez tereny rolne.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa po nowym śladzie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 1,09 km

- budowa przejazdu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 108 167R

- budowa dróg serwisowych

- budowa przepustów i przejść dla zwierząt

- budowa sieci kanalizacji deszczowej

- budowa urządzeń bepieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, bariery ochronne)

- budowa oświetlenia

- przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 2x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR5

Cele projektu

Główny cel projektu to zwiększenie dostępnościmiasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T, a w konsekwencji wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego