Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 18

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2024-04-25 14:12:18


Opublikowano: 2021-01-12

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 wraz z budową mostu na rzece San w Stalowej Woli

Pełna nazwa zadania: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików-Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa"

Dokumentacja projektu współfinansowana w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Realizacja projektu współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Mosty dla Regionów

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca dokumentacji: TRASAL Sp. z o.o.
Całkowita wartość dokumentacji: 2 883 120,00 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 306 496,00 PLN
Realizacja dokumentacji: 2020-2022

Wykonawca robót drogowych i mostowych: STRABAG Sp. z o.o.
Wartość robót drogowych i mostowych: 377 516 678 PLN
Dofinansowanie z RFRD: 302 317 049 PLN
Realizacja: 2023-2026

Inżynier kontraktu: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o.

Ogólna charakterystyka projektu

W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową (m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe) wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień niezbędnych do wykonania robót budowlanych w tym decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 w nowym śladzie będzie miała długość ok 4,65 km. Trasa zlokalizowana jest na terenie gmin: Stalowa Wola, Pysznica i Radomyśl nad Sanem w miejscowościach: Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa.
Początek nowego odcinka zlokalizowano na projektowanym rondzie w ciągu DW nr 855. Droga przed mostem prowadzona będzie w nasypie oraz na wiaduktach W1 i W2 zlokalizowanych nad istniejącymi drogami publicznymi do miejsca skrzyżowania z istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi. Następnie powstanie most o całkowitej długości ok. 1760 m przekraczający rz. San i rz. Bukowa oraz teren międzywala tych rzek. Dalej droga prowadzona będzie w nasypie oraz na wiadukcie W3 zlokalizowanym nad projektowaną dodatkową jezdnią i nasypie drogowym. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej zostanie powiązany z DK nr 77 za pomocą istniejącego wlotu ronda zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej.
Dostęp do nieruchomości przyległych do projektowanego pasa drogowego zaprojektowano poprzez zjazdy i dodatkowe jezdnie. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącej infrastruktury.
W ramach inwestycji, w związku z kolizją z projektowanym przebiegiem drogi, przewiduje się rozbiórkę dwóch budynków mieszkalnych oraz 4 budynków gospodarczych.
W zakres zadania włączone są także budowy: oświetlenia ulicznego na całej długości projektowanego odcinka, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przepustów drogowych zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, płotków herpetologicznych dla płazów oraz przebudowa wału przeciwpowodziowego.

 

Zakres rzeczowy projektu

Wyjściowe parametry nowej drogi:
- klasa drogi G
- ilość pasów ruchu/ilość jezdni 2/1
- szerokość jezdni 3,50m
- dwustronne ścieżki pieszo-rowerowe min. 3,0m
- kategoria obciążenia ruchem KR3
- max nacisk na oś pojazdu 115 kN/oś
- długość nowego odcinka drogowego ok. 4,7 km ( w tym obiekt mostowy ok. 1,8km)
- obiekt mostowy obciążenia klasy I zgodnie z Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03 z późn. zm.
Oprócz prac związanych z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 projektem objęte zostaną także prace polegające na przebudowie/budowie innych dróg publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją.

Cele projektu

Most przyczyni się do odciążenia istniejącej sieci drogowej i przeniesienia ruchu pojazdów ciężkich poza obszary intensywnie zabudowane, oraz pozwoli na zwiększenie płynności ruchu. Ponadto lokalizacja mostu wkomponowuje się w realizowane na terenie miasta Stalowa Wola inwestycje drogowe m.in. budowa DK nr 77 (obwodnicy m. Stalowa i Nisko) oraz budowy bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową w/c ul. Okulickiego i Przemysłowej w Stalowej Woli i prowadzi także do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego