Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 15

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-10-30 10:20:46


Opublikowano: 2019-12-20

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Mostostal Warszawa S.A. (Lider)

- Mostostal Kielce S.A. (Partner)

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 114 231 787,63 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 92 442 364,01 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 17.01.2017 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 20.12.2019 r.

Okres realizacji: 2017-2019

Ogólna charakterystyka projektu

Długość wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 5,98 km

Długość rozbudowanego/przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 0,28 km

Lokalizacja projektu: powiat strzyżowski, gmina Strzyżów.

Przedmiotem projektu była budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 - nowego, jednojezdniowego odcinka drogi klasy G, o długości 5,98 km, poprowadzonego po południowej stronie Strzyżowa. Zakres projektu obejmował również rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od miejscowości Żarnowa do początku planowanej obwodnicy oraz od końca obwodnicy do miejscowości Dobrzechów wraz z niezbędnym dowiązaniem sytuacyjnym i wysokościowym do istniejącego przebiegu DW 988 (łączna długość odcinka ok. 0,28 km).

Zakres rzeczowy projektu

- budowa odcinka drogi klasy G o długości 5,98 km i nośności 115 kN/oś

- rozbudowa DW 988 na odcinku od miejscowości Żarnowa do początku budowanej obwodnicy oraz od końca obwodnicy do miejscowości Dobrzechów wraz z niezbędnym dowiązaniem sytuacyjnym i wysokościowym - łączna długość odcinka ok. 0,28 km

- budowa i rozbudowa odcinków dowiązania do dróg innych kategorii i istniejącego przebiegu DW988 zastępowanego obwodnicą

- budowa 6 mostów i 3 wiaduktów w ciągu obwodnicy

- budowa 2 wiaduktów w ciągu dróg gminnych nad obwodnicą

- budowa 3 obiektów pod obwodnicą służących do przeprowadzenia dróg gminnych wewnętrznych oraz przejścia dla pieszych zespolonego z ciekiem wodnym

- budowa przepustów

- budowa jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi, w formie skrzyżowań typu rondo, skanalizowanych lub zwykłych

- budowa zjazdów oraz dróg dojazdowych zapewniających dostęp do dróg publicznych

- budowa/przebudowa chodników

- budowa zatoki autobusowej

- budowa układu odwodnienia drogi

- budowa/przebudowa oświetlenia drogi

- budowa/przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej występujących w obszarze inwestycji

- budowa urządzeń ochrony środowiska

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Celem głównym projektu była poprawa dostępności transportowej południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Poprawa dostępności obejmowała poprawę połączenia drogowego z województwem małopolskim, a realizacja projektu doprowadziła do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta Strzyżowa. W konsekwencji, efektem projektu jest poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego województwa.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego